Bättre sexualupplysning till unga

Interpellation 2010/11:311 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 6 april

Interpellation

2010/11:311 Bättre sexualupplysning till unga

av Josefin Brink (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den färska sexualstudien Ungkab 09 från Göteborgs universitet visar på stora behov av bättre sexualupplysning. Över 15 000 ungdomar mellan 15 och 29 år gamla har deltagit i studien.

Av enkäterna framgår att ungefär 70 procent av de sexuella mötena utgörs av oskyddade vaginala eller anala samlag. Det är en oroväckande hög siffra. Enkätsvaren antyder att många unga endast ser kondom som ett skydd mot oönskade graviditeter och tar lätt på risken att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar. Resultatet tyder på stora brister i det förebyggande smittskyddsarbetet.

Utredarna skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter den 5 april att ”det räcker inte med handlingsplaner mot klamydia, hiv och oönskade graviditeter. Vi måste utgå från ungdomarnas behov av fördjupade samtal om sexualitet och relationer och identifiera de särskilt riskutsatta.” Utredarna efterlyser satsningar på bättre sex- och samlevnadsundervisning i skolan samt att ungdomsmottagningsverksamheten byggs ut och förbättras.

Eftersom ungdomsmottagningar är ett frivilligt åtagande för kommuner och landsting, och inga nationella kvalitetskrav ställs, varierar tillgången stort över landet. Särskilt problematiskt är det att mottagningarna inte verkar nå unga män. Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2008 var bara 15 procent av besökarna på landets ungdomsmottagningar män.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att säkerställa tillgången på kvalitetssäkrad sexualupplysning för unga över hela landet?

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att ungdomsmottagningarna också ska bli ett självklart val för unga män som har behov av rådgivning och stöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-06 Anmäld: 2011-04-06 Besvarad: 2011-04-26 Sista svarsdatum: 2011-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)