Förbättrad vinterberedskap och underhåll inom järnvägen

Interpellation 2010/11:31 av Nilsson, Pia (S)

av Nilsson, Pia (S)

den 4 november

Interpellation

2010/11:31 Förbättrad vinterberedskap och underhåll inom järnvägen

av Pia Nilsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris. Ständiga förseningar och mängder av inställda avgångar har blivit en del av tågpassagerarnas vardag. Problemen blir särskilt akuta i samband med hård väderlek.

Vintern 2009/10 drabbades järnvägstrafiken av mycket stora störningar. Den eventuella beredskap som fanns uppvisade stora brister och järnvägssystemet var nära en total kollaps.

I mars i år fick landshövdingen Per Unckel regeringens uppdrag att utreda och komma med förslag på åtgärder för att förbättra vinterberedskapen. Utredningen presenterades den 18 oktober.

Utredarens slutsats är att det krävs långsiktigt utökade satsningar på utökad spårkapacitet och att resurserna för järnvägsunderhåll och investeringar i järnvägsfordon behöver öka.

Samtidigt har Riksrevisionen i sin rapport Underhåll av järnvägar (RiR 2010:16) starkt kritiserat både före detta Banverket och regeringen för bristande styrning av järnvägsunderhållet. Det saknas tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa ett effektivt underhåll av järnvägsnätet och regeringens styrning har varit passiv.

Vilka åtgärder har statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd för avsikt att vidta för att säkerställa en förbättrad vinterberedskap inom järnvägssystemet både på kort och på lång sikt?

Kommer statsrådet att ta initiativ till att underhållet av järnvägssystemet utökas?

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att järnvägsunderhållet ska bli effektivare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-04 Anmäld: 2010-11-04 Besvarad: 2010-11-12 Sista svarsdatum: 2010-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)