Brist på bostäder som flaskhals för tillväxt

Interpellation 2010/11:308 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 6 april

Interpellation

2010/11:308 Brist på bostäder som flaskhals för tillväxt

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Återhämtningen i den svenska ekonomin är stark. Finansdepartementets prognos i mars för tillväxten är 4,8 procent för 2011. Det beror på starkare efterfrågan i både Sverige och omvärlden.

I prognosen varnar statsrådet själv för risker med överhettning och så kallade flaskhalsar i ekonomin.

De nya jobben kommer inte jämnt fördelat över landet. En hög andel av de nya jobben och jobb som kräver en kvalificerad utbildning är lokaliserade till vissa geografiska delar av landet. Det sker och behövs en inflyttning till våra storstäder och befolkningsmässigt större kommuner. Dessa har ofta också högskoleutbildningarna.

Vid statsministerns frågestund den 17 mars uppstod föga klarhet kring regeringens åtgärder för att lösa flaskhalsproblem som brist på bostäder. Skattesänkningar ger oss bara mindre resurser till den framtidsinvestering och tillväxtmotor som byggande av bostäder innebär.

Det låga bostadsbyggandet som varit under förra valperioden har utvecklats till en flaskhals för både ekonomi och utbildning. Det finns inte bostäder till alla som vill studera och all utbildning kan inte göras nätbaserad. Det finns inte heller bostäder åt dem som är redo att ta de nya jobben på orterna med hög tillväxt. En ökad veckopendling skapar också behov av billiga övernattningslägenheter, inte minst i Stockholmsregionen.

Regeringen har ensidigt satsat på ägande inom bostadspolitiken. Hyresrätt är en rörligare och mindre bunden upplåtelseform än äganderätt och bostadsrätt. Inte minst yngre byter jobb och bostadsort i hög utsträckning, bostadspolitiken måste därför erbjuda också rörlighet och inte bara inlåsning i stora lån.

Mina frågor till finansministern är:

Genom vilka åtgärder avser finansministern att åstadkomma en bättre matchning av bostäder med den högre utbildningen för att främja tillväxten?

Genom vilka åtgärder avser finansministern att åstadkomma en bättre matchning av bostäder med de nya jobben för att främja tillväxten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-04-06 Anmäld: 2011-04-06 Svar fördröjt anmält: 2011-04-21 Sista svarsdatum: 2011-04-27 Besvarad: 2011-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)