Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd

Interpellation 2010/11:305 av Romson, Åsa (MP)

av Romson, Åsa (MP)

den 4 april

Interpellation

2010/11:305 Elcertifikat till vattenkraft utan moderna miljötillstånd

av Åsa Romson (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

För det marina livet i våra sjöar och vattendrag kan vattenkraftverk orsaka stora skador. Vandrande fisk som lax och ål är beroende av fiskvägar förbi dammar och turbiner och alla marina växter och djur påverkas av att det i ena sekunden är höga vattenflöden och i nästa en nästan torr fåra om tappningen från dammen stängs till. Vi får livlösa vattenöknar som breder ut sig. Modern kunskap om ekosystemen i våra strömmande vatten har visat på problemen och teknik finns för anpassning av dammar och kraftverk så att fisk kan vandra och arter som flodpärlemusslan sprida sig. Problemet i dag är att moderna miljökrav sällan ställs på kraftproduktionen i våra älvar och vattendrag.

Elcertifikat fungerar som ett stöd till ny förnybar elproduktion och är i dag en avgörande faktor för många vattenkraftsägare i deras planer på att ta i bruk gamla kraftverk eller sätta turbiner i gamla kvarndammar. Ett flertal inslag i nyhetsmedier har visat att pengar för elcertifikat går ut trots att dessa nya vattenkraftverk inte uppfyller miljöbalkens krav på miljöhänsyn vid kraftproduktionen. Enligt uppgifter i TV4 får många anläggningar stöd trots att de saknar tillstånd eller har föråldrade tillstånd. Till och med lokala naturvårdsprojekt som möjliggjort återställande av vattenfåror har förstörts genom okänsliga utbyggnader av vattenkraftverk som samtidigt erhåller stöd i form av elcertifikat.

Miljöpartiet tycker det är oansvarigt med miljöskadliga subventioner. Stöden till förnybar energi bör användas för att gynna sådan förnybar energiproduktion som verkligen behöver stöden för att komma i gång och där verksamheten självfallet uppfyller gällande miljökrav och tar rimlig hänsyn till miljön. För all elproduktion måste gälla att energivinsten ska överstiga den miljöförstörelse som orsakas.

Vi tvingas konstatera att med dagens dåliga miljöstandard på vattenkraften blir elcertifikaten en miljöskadlig subvention.

Avser närings- och energiministern att se över reglerna för elcertifikat för att säkerställa att inte stöd ges till vattenkraft som saknar tillstånd med miljökrav enligt miljöbalken?

Hur avser närings- och energiministern att agera för att vattenkraften som viktig elproducent i Sverige ska ta sitt miljöansvar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-04-04 Anmäld: 2011-04-05 Svar fördröjt anmält: 2011-04-21 Sista svarsdatum: 2011-04-26 Besvarad: 2011-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)