Världens bästa mat

Interpellation 2010/11:304 av Romson, Åsa (MP)

av Romson, Åsa (MP)

den 4 april

Interpellation

2010/11:304 Världens bästa mat

av Åsa Romson (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

För Miljöpartiet är maten vi äter viktig. Maten är en del av välfärden, och maten vi äter ska hålla hög klass. Ansvaret på konsumenterna är stort. Det är upp till konsumenten att vid inköp av mat ställa bland annat miljö- och djurskyddskrav. Vid offentlig upphandling är det genom att vara en aktiv och medveten konsument som en sjyste och hållbar mat garanteras i våra offentliga verksamheter. Våra offentliga myndigheter, kommuner och statliga, har stort ansvar när de upphandlar. Genom att ställa bra krav i upphandlingarna kan kommunerna säkerställa att barn och unga som finns inom deras verksamheter får en så bra mat som möjligt, samtidigt bidrar kraven till att miljöbättre mat får en marknad och utvecklas.

Detta är också något regeringspartierna, inte minst näringsministerns Centerpartiet, har drivit. Centerpartiet har pratat om ”matlandet Sverige” och på Centerpartiet.se påpekas just det som också vi i Miljöpartiet pratat om ”att de svenska miljö- och djurskyddskraven skapar en trygghet för konsumenterna”.

Konkurrensverket, som ligger under näringsministerns eget departement, håller inte med. På sin hemsida ifrågasätter de värdet av att ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling av livsmedel. Verket skriver: ”Enligt Konkurrensverkets bedömning är en ökad harmonisering av bestämmelser om djurvälfärd på EU-nivå en mer effektiv metod än särskilda krav vid offentlig upphandling.” Verket driver också att svenska kommuner inte ska ställa djurskyddskrav i sina upphandlingar, som går längre än lägstanivån inom EU.

Detta står i stor kontrast till den ambition som finns inom såväl Sverige som EU – att offentlig upphandling bör bidra till hållbar utveckling. Denna ambition finns också uttryckt i lagen om offentlig upphandling: ”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.”

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till näringsministern:

Vad avser näringsministern att göra med anledning av Konkurrensverkets agerande när det gäller frågan om miljöhänsyn vid offentlig upphandling?

Kommer näringsministern att vidta åtgärder för att de konsumenter som är hänvisade till den offentliga måltiden ska kunna få en mat av hög kvalitet, inkluderat god djurhälsa?

Kommer näringsministern att vidta åtgärder för att Konkurrensverket ska bidra till förbättrade möjligheter för svenska kommuner och andra upphandlande enheter att ställa miljöhänsyn i sina upphandlingar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-04-04 Anmäld: 2011-04-05 Svar fördröjt anmält: 2011-04-21 Sista svarsdatum: 2011-04-26 Besvarad: 2011-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)