Utökat skadeståndsansvar för kärnkraften

Interpellation 2010/11:301 av Gunnarsson, Jonas (S)

av Gunnarsson, Jonas (S)

den 1 april

Interpellation

2010/11:301 Utökat skadeståndsansvar för kärnkraften

av Jonas Gunnarsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Tidigare har jag ställt en skriftlig fråga till miljöministern angående utökat skadeståndsansvar vid kärnkraftsolycka. Svaret öppnade för fler frågor än den besvarade.

Miljöministern svarade att Sverige inte låtit lagen om utökat skadeståndansvar vid kärnkraftsolycka träda i kraft för att det ännu inte finns förutsättningar för en gemensam ratificering av ändringsprotokollet till Pariskonventionen bland samtliga EU-stater som är anslutna till Pariskonventionen och att detta lär dröja.

Tyskland och Finland, som liksom Sverige är parter i Pariskonventionen, har ändå valt att genomföra förändringar i sin nationella lagstiftning och bland annat infört ett obegränsat skadeståndsansvar. I dag har Tyskland också avsevärt högre krav på ekonomiska säkerheter än Sverige. Där är kraven dubbelt så höga som vad regeringen föreslog, 2 500 miljoner euro. 

Således ser jag inte några hinder för Sverige att, tvärtemot vad miljöministern svarar, implementera delar av ändringsprotokollet till Pariskonventionen i svensk lag. Detta var också något som öppnades för i den proposition som föregick den nya lagstiftningen. ”Om det mot förmodan skulle visa sig att ikraftträdandet av ändringsprotokollet till Pariskonventionen fördröjs avsevärt kan det finnas anledning att trots detta överväga att sätta delar av den svenska författningen i kraft.”

Min fråga till miljöministern:

Är miljöministern nu beredd att verka för ett införande av ett utökat skadeståndsansvar för de svenska kärnkraftsreaktorerna och därigenom bidra till förhöjt säkerhetstänkande och att alliansregeringens energiöverenskommelse fullföljs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-01 Anmäld: 2011-04-01 Besvarad: 2011-04-12 Sista svarsdatum: 2011-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.