EU-rätten och lönedumpning

Interpellation 2010/11:300 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 1 april

Interpellation

2010/11:300 EU-rätten och lönedumpning

av Jonas Sjöstedt (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Fackföreningen Byggnads har nyligen uppmärksammat ett kryphål i EU-rätten (EU-förordningen 883/04) som får till följd att vissa utländska byggföretag – förvisso med stöd i lagtext – kan lönedumpa och i praktiken skaffa sig otillbörliga konkurrensfördelar.

Inbetalningen av sociala avgifter skiljer sig åt mellan EU:s medlemsstater. I somliga länder, exempelvis Sverige, betalar arbetsgivaren in de sociala avgifterna. I andra länder, bland annat Polen, är det arbetstagaren som själv får stå för avgifterna. Rent konkret innebär det att till exempel ett polskt företag, genom att vältra över kostnaderna på löntagaren, får lägre lönekostnader än ett svenskt företag som tecknat kollektivavtal med Byggnads. Detta gynnar varken svenska eller utländska löntagare.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

1. Vilken bedömning gör ministern om luckan i EU-rätten?

2. Är ministern beredd att lyfta upp frågan i EU för att se till att arbetstagare, oavsett nationalitet, inte missgynnas av det nuvarande regelverket?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-04-01 Inlämnad: 2011-04-01 Besvarad: 2011-04-12 Sista svarsdatum: 2011-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)