Nattåg till norra Sverige

Interpellation 2010/11:29 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 3 november

Interpellation

2010/11:29 Nattåg till norra Sverige

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Rikstrafikens utredning om förändringar av nattågstrafik till övre Norrland har varit ute på remiss. Förslaget att halvera nattrafiken har mött förödande kritik, inte minst med tanke på att utredaren själv konstaterar att kostnaden för nattrafiken i huvudsak betalas av resenärerna själva.

Förslaget om halvering av trafiken skulle få betydande konsekvenser för näringslivet i denna del av landet. Framför allt skulle turismnäringen drabbas hårt av färre tågförbindelser.

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Rikstrafikens uppgift är att avhjälpa brister i transportpolitiskt motiverad långväga kollektivtrafik, som inte körs på marknadens villkor. De nu föreslagna försämringarna stämmer inte överens med de transportpolitiska målen eller med Rikstrafikens uppgifter.

Järnvägstrafik är också speciellt lämpligt för transporter över långa avstånd och är ett mycket miljövänligt och effektivt transportslag.

Nyligen slog dessutom statsministern i regeringsdeklarationen fast att genom att vi ser hela Sverige kan vi hålla samman vårt samhälle samt att alla delar av Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Därför ska Sverige ha ett väl fungerande transportsystem med ökad framkomlighet på väg och järnväg liksom bra kommunikationer som knyter samman stad och land.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att norra Sverige ska kunna behålla nuvarande järnvägsförbindelser?

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att ytterligare förbättra tågtrafiken till norra Sverige i enlighet med regeringsdeklarationen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-03 Anmäld: 2010-11-03 Besvarad: 2010-11-12 Sista svarsdatum: 2010-11-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.