Djurskyddskontroller

Interpellation 2010/11:289 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 22 mars

Interpellation

2010/11:289 Djurskyddskontroller

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Den första januari 2009 trädde den borgerliga regeringens omorganisering av djurskyddskontrollerna i kraft. Omorganiseringen har med rätta fått utstå mycket kritik. Den borgerliga regeringen tog bort avgiften för kontrollerna, flyttade ansvaret längre från djurbesättningarna och tillsköt inte tillräckligt med resurser. Nu kan vi se resultatet. Försämrad kvalitet och ett ras i antalet djurskyddskontroller. Antalet kontroller har nästan halverats: från de drygt 23 000 år 2008 till blott 12 833 år 2010 (preliminär uppgift från Jordbruksverket).

Jordbruksverket varnade nyligen för att djurskyddet kan försämras när antalet kontroller är så få (Sveriges Radio, Ekot den 5 mars 2011). När antalet kontroller har minskat så kraftigt ökar förstås risken för att djur far illa. Det är oacceptabelt. Även EU-kommissionen har nyligen konstaterat att de svenska djurskyddskontrollerna har stora brister. Tillförlitligheten på förprövningarna, för få djurskyddskontroller, att djurskyddsinspektörer är otillräckligt utbildade på djurtransporter och att ansvarsuppdelningen är otydlig vid kontroller på slakterier är några kritiska punkter EU lyfter upp (Atl den 24 januari 2011).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern:

1. Vad avser landsbygdsministern att göra för att antalet kontroller kraftigt ska öka?

2. Vad avser landsbygdsministern att göra för att förbättra kvaliteten på djurskyddskontrollerna?

3. Avser landsbygdsministern att verka för att beslutet om att återinföra kontrollavgifterna omprövas för att på så sätt öka och säkra djurskyddskontrollerna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-22 Anmäld: 2011-03-23 Besvarad: 2011-04-05 Sista svarsdatum: 2011-04-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)