Regeringens energipolitik

Interpellation 2010/11:288 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 21 mars

Interpellation

2010/11:288 Regeringens energipolitik

av Lars Johansson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

De allvarliga händelserna i Japan understryker en viktig insikt. Kärnkraft är ingen ofarlig energikälla. När en allvarlig olycka sker riskerar konsekvenserna att bli katastrofala.

Statsrådet Andreas Carlgren har i ett anförande vid Energiutblick den 16 mars kallat kärnkraften för ”en parentes i Sveriges energihistoria”. Frågan är om detta uttalande är representativt för hela regeringen. Regeringens energipolitik innebär att vi ökar vårt kärnkraftsberoende. Var och en av de nya reaktorer som riksdagens energipolitiska beslut öppnar för kommer att kunna producera mer el än de reaktorer de ska ersätta. Steg för steg kan kärnkraftens betydelse öka. I stället för en klok avveckling där vi lugnt successivt byter ut gammal kärnkraft mot ny förnybar energi riskerar vi med regeringens politik att få en stor kärnkraftsutbyggnad.

Inför riksdagens energipolitiska beslut under förra mandatperioden bjöd regeringen in oss oppositionspartier till förhandlingar. Samtalen började i mycket god anda och vi fick intrycket att regeringen verkligen var intresserad av en bred överenskommelse om energipolitiken. När regeringsföreträdarna, under ledning av energiministern, väl skulle presentera ett första utlovat bud avbröts dock förhandlingarna och regeringen valde att gå fram själv med en energipolitisk proposition.

Det var ett brott mot en lång svensk tradition av breda energipolitiska överenskommelser. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet genomförde gemensamt avvecklingen av Barsebäck 1 och 2. Avvecklingen genomfördes av säkerhetsskäl för att minska risken för en allvarlig kärnkraftsolycka i ett mycket befolkningstätt område. Den motiverades av den insikt om kärnkraftens risker som vi nu tyvärr återigen har blivit påminda om.

Att regeringen valde att driva igenom en ny svensk energipolitik med några få rösters marginal i riksdagen var mycket olyckligt. Energipolitiken kräver breda långsiktiga överenskommelser som håller över mandatperioderna. Utan sådana överenskommelser riskeras viktiga investeringar på grund av osäkerhet. Vi får en kortsiktighet i energipolitiken. Det riskerar att drabba både industrin och hushållen. Vi har under vintern sett hur elpriserna har galopperat. Det behövs ett samlat nytag kring svensk energipolitik.

Vi socialdemokrater har därför återkommande föreslagit att förhandlingarna om energipolitiken ska återupptas. Vi har bjudit in regeringspartierna till samtal men konsekvent fått nej från både statsministern och energiministern.

Nu har dock energiministern i medierna uttalat att hon vill se nya samtal med Socialdemokraterna om energipolitiken. Jag välkomnar dessa besked och hoppas att hela regeringen står bakom dem.

Jag vill med anledning av ovanstående ställa följande frågor till närings- och energiministern:

Drar energiministern slutsatsen att den utbyggnad av kärnkraften i Sverige som regeringspartiernas energiöverenskommelse möjliggör fortsatt är befogad i ljuset av de risker med kärnkraften som vi nu ser?

Avser näringsministern att återuppta de avbrutna blocköverskridande förhandlingarna om energipolitiken?

När kan i så fall förhandlingarna återupptas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-21 Anmäld: 2011-03-23 Svar fördröjt anmält: 2011-04-08 Sista svarsdatum: 2011-04-11 Besvarad: 2011-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.