Barn placerade i HVB-hem

Interpellation 2010/11:271 av Karlsson, Sara (S)

av Karlsson, Sara (S)

den 9 mars

Interpellation

2010/11:271 Barn placerade i HVB-hem

av Sara Karlsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Den 4 mars presenterade Barnombudsmannen rapporten Bakom fasaden – barn och unga i den sociala barnavården berättar. I rapporten framkommer att allvarliga kränkningar förekommer på institutioner för hem, vård och boende. Barn och unga vittnar om hur de isolerats och förvägrats kontakt med sina föräldrar. Rapporten innehåller också berättelser om hot och våld.

En del av dessa kränkningar ingår i de bestraffningssystem som vissa av HVB-hemmen tillämpar som behandlingsmetod. Användningen av teckenekonomi som metod lär vara utbredd även om belöningarna eller straffen skiljer sig åt.

I rapporten framgår också att en del av dessa institutioner saknar den kompetens som krävs för att arbeta stödjande med vårt samhälles mest utsatta barn, vilket antas vara en av förklaringarna till de oacceptabla metoder som används.

Barnombudsmannens rapport innehåller flera konkreta förslag till förbättringar, bland annat angående tillståndsprövningen för att få starta ett HVB-hem.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta några initiativ till att se över regelverket för tillståndsprövning avseende kompetenskrav och behandlingsmetoder?

När anser statsrådet att ett förslag utifrån Barnskyddsutredningens betänkande från 2009 kan läggas fram?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-09 Besvarad: 2011-03-29 Sista svarsdatum: 2011-03-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.