Regeringens politik för solenergi

Interpellation 2010/11:270 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 9 mars

Interpellation

2010/11:270 Regeringens politik för solenergi

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Produktion av solenergi växer så det knakar globalt. Solel stod för hela 22 procent av all ny elinstallation i EU-länderna under 2010. Det är väsentligt mer än kolkraft, kärnkraft, oljekraft och vattenkraft sammantaget, enligt den europeiska vindkraftorganisationen EWEA. Men i Sverige är användningen av solceller mycket blygsam, främst beroende på avsaknaden av ett långsiktigt stödsystem.

Vänsterpartiet ser potentialen hos den svenska solenergibranschen och vill därför att det ska tas fram ett planeringsmål för solenergi, både solvärme och solel. Vi vill därför att Energimyndigheten ges i uppdrag att föreslå ett planeringsmål för solenergi och ge förslag på åtgärder för att nå målet. Detta föreslog vi hösten 2010 i riksdagen (motion 2010/11:N369 Förnybar energi), men man röstade tyvärr nej till förslaget den 30 november 2010 (bet. 2010/11:NU3 Utgiftsområde 21 Energi).

Regeringen har dessutom fattat beslut i sin budget för 2011 om att avveckla stödet för solvärme nästa år trots att de borgerliga partiernas valmanifest lovade ytterligare satsningar på solvärme. Motiveringen är att solvärmetekniken ”börjar bli så konkurrenskraftig” att stödet kan avvecklas. Men kan solvärmen verkligen stå på egna ben nästa år?

Regeringen aviserar dessutom en halvering av anslaget Energiteknik, som går till solceller och biogas, redan 2012 och en avveckling av anslaget 2013. Är det regeringens bedömning att det inte behövs fler stöd för solceller och biogas i Sverige?

Svensk Solenergi och Svenska Naturskyddsföreningen tolkar regeringens politik som att det finns en ”politisk ovilja till solel” (GP Debatt den 20 februari 2011). De anser att tiotusentals hushåll sedan länge skulle ha investerat i solceller på husfasader och villatak, om de bara kunnat kvitta elproduktion mot elanvändning. Vänsterpartiet har i riksdagen föreslagit att alla mindre elleverantörer ska få rätt att sälja el till nätet genom så kallad nettodebitering. Men hittills har regeringen sagt nej. Problemet försvinner ju inte bara för att regeringen blundar för det. Därför undrar jag om regeringen avser att agera i denna fråga.

Vänsterpartiet menar att till dess ett mer långsiktigt program finns på plats måste de investeringsstöd som finns i dag kvarstå så att det inte blir ett glapp som gör att Sverige tappar kompetens och fart i utvecklingsarbetet. Vi vill därför förlänga och utöka de befintliga anslagen till solvärme och solel. Totalt satsar vi 100 miljoner kronor årligen. Kommer regeringen att göra någonting för att stimulera spridandet av solenergi i Sverige?

Mina frågor till närings- och energiministern är:

1. Är det närings- och energiministerns ställningstagande att solvärme och solceller inte kommer att behöva några statliga stöd?

2. Vilka åtgärder avser närings- och energiministern att vidta för att alla mindre elleverantörer ska få rätt att sälja el till nätet genom så kallad nettodebitering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-09 Sista svarsdatum: 2011-03-30 Svar fördröjt anmält: 2011-03-30 Besvarad: 2011-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.