Kvalitetssäkring vid omvandling från hyresrätt till bostadsrätt

Interpellation 2010/11:268 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 9 mars

Interpellation

2010/11:268 Kvalitetssäkring vid omvandling från hyresrätt till bostadsrätt

av Börje Vestlund (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Lagstiftningen kring att omvandla hyresrätter till bostadsrätter är nu några år gammal. Den är på ett sätt enkel och tydlig. För att få ombilda från hyresrätt till bostadsrätt krävs dels att några hyresgäster bildar en bostadsrättsförening och dels att det på en så kallad köpstämma ska föreligga tvåtredjedelsmajoritet som vill köpa loss fastigheten eller fastigheterna. Jag är ganska övertygad om att när lagstiftaren beslutade om detta så såg den framförs sig att man på en så kallad köpstämma där alla hyresgäster har möjlighet att delta ska man ha en omröstning och där ska en kvalificerad majoritet erhållas för att man i bostadsrättsförening ska få köpa fastigheten eller fastigheterna.

Nu är ju uppfinningsrikedomen ganska stor bland dem som vill försöka att, trots att det inte föreligger denna kvalificerade majoritet, dra ut på processen, krångla till processen och i något fall till och med fuska med denna process. I några fall vet vi dels av medierna, dels i några fall där bland annat de kommunala bostadsföretagen nekat bostadsrättsföreningen att köpa fastigheten att fusk förekommit med röstningsfullmakter. Men i andra fall har bostadsföretag gått med på att man får hålla nya köpstämmor inte bara en gång utan ibland flera gånger.

Det som har kommit till efter det att lagstiftningen kom till är de konsulter som biträder bostadsrättsföreningen vid omvandlingen. Det finns i flera fall stora invändningar mot hur dessa konsulter utfört sitt uppdrag. Bland annat har kalkyler presenteras för de presumtiva bostadsrättsägarna som även för en lekman kan se att man räknat väl lågt vad gäller ränteutveckling, och amortering finns inte ens nämnt. Bostadsrättskonsulterna ”hjälper” gärna till vid övertalning av hyresgäster som inte vill omvandla till bostadsrätter. Konsulterna hjälper till med det formella kring själva köpstämman och vid flera tillfällen har man hänvisat till formella regler i lagar och stadgar som är tveksamt om de finns eller ibland tolkats till bostadsrättsföreningens fördel. Det kan gälla rätten att ta del av protokoll, röstlängder etcetera.

Fullmakter som ska användas vid köpstämman är också vanligt förekommande, det förekommer ibland oreda bland dessa fullmakter.

Det stora problemet är att det ofta förekommer att konsulterna inte får någon ersättning för sina tjänster förrän affären är genomförd.

Någon auktorisation eller certifiering krävs inte i dag av dessa ombildningskonsulter. Det är uppenbart vid flera av de konflikter som uppstått mellan hyresgäster och ombildningskonsulten så har alltid konsulten tagit bostadsrättsföreningens parti. Några regler om att man både ska företräda dem som inte önskar att ombilda och samtidigt ta fram underlag för att klara ombildningen (ekonomisk plan, investeringsplan med mera) finns inte.

I grunden måste ju en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ske på ett rättssäkert sätt. Aktörer som är inblandade måste kunna garantera att man håller sig till gällande regelverk, men framför allt att den med sin kunskap och erfarenhet kan bringa ordning och reda i en ganska komplicerad process.

Jag vill därför fråga justitieministern:

1. Avser justitieministern att ta initiativ till en lagstiftning som är rättssäker när det gäller ombildning av hyresrätt till bostadsrätt?

2. Avser justitieministern att verka för ett regelverk som är ungefär likadant som regelverket kring fastighetsmäklare?

3. Är justitieministern beredd att ta initiativ till att möjligheten hindras att hålla återkommande köpstämmor trots att man fått nej vid ett eller flera tillfällen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-09 Besvarad: 2011-03-29 Sista svarsdatum: 2011-03-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)