Frivillig ursprungsmärkning på färskt och fryst kött från får, get, gris och fjäderfä

Interpellation 2010/11:267 av Niemi, Pyry (S)

av Niemi, Pyry (S)

den 9 mars

Interpellation

2010/11:267 Frivillig ursprungsmärkning på färskt och fryst kött från får, get, gris och fjäderfä

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I sviterna av dioxinskandalen i Tyskland framstår den svenska regeringens försvar av frivillig ursprungsmärkning av fryst och färskt kött från får, get, gris och fjäderfä som ytterst märkligt och verklighetsfrämmande. Vi socialdemokrater har under en lång tid krävt att det ska vara en obligatorisk ursprungsmärkning. Det finns många skäl för detta. Konsumenterna får tydligare möjligheter att välja bra produkter i livsmedelsdiskarna. Spårbarheten gör att till exempel de svenska bönderna får betydande konkurrensfördelar eftersom den svenska djurhållningen håller en hög nivå och Sverige ligger långt framme avseende både främjande av en hållbar ekologisk produktion och utvecklandet av biologisk mångfald. I en debattartikel i Expressen den 23 februari hävdar landsbygdsminister Eskil Erlandsson att den svenska regeringen anser att obligatorisk ursprungsmärkning är mycket bra, men landsbygdsministern talar emot den hållning som regeringen lyckade få igenom i EU-nämnden tillsammans med SD den 3 december 2010. Nedan återges de stenografiska anteckningarna från mötet, där statssekreteraren på Landsbygdsdepartementet framförde regeringens hållning:

Europaparlamentet hade i sin första behandling långtgående krav på ökad ursprungsmärkning. Mot bakgrund av det har det belgiska ordförandeskapet tagit fram en kompromiss som innebär obligatorisk ursprungsmärkning av färskt och fryst kött från får, get, gris och fjäderfä.

Kommissionen och många medlemsstater har nu ställt sig bakom detta. Regeringen har också valt att ställa sig bakom denna kompromiss trots att vi hellre hade sett att ursprungsmärkningen förblivit frivillig. Regeringen avser att lämna en deklaration om detta, och den kommer att läggas till protokollet för ministerrådet.

Jag begärde votering för att regeringen inte skulle få lämna in en särskild deklaration i försvaret av frivillig ursprungsmärkning. Tyvärr röstade de borgerliga ledamöterna från C, KD, M och FP ned förslaget med stöd av SD.

Obligatorisk ursprungsmärkning är en långsiktig garant för att främja en god djurhållning, skapa konkurrensfördelar för inte minst de svenska primärproducenterna samt ge tydligare alternativ för konsumenterna att välja nyttiga och bra produkter.

Jag vill ställa följande fråga till landsbygdsministern:

På vad grundar landsbygdsministern och regeringen ställningstagandet att det ska införas frivillig ursprungsmärkning av fryst och färskt kött från får, get, gris och fjäderfä?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-09 Anmäld: 2011-03-09 Svar fördröjt anmält: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-30 Besvarad: 2011-04-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)