Barns rätt till glasögon

Interpellation 2010/11:257 av Olofsson, Eva (V)

av Olofsson, Eva (V)

den 4 mars

Interpellation

2010/11:257 Barns rätt till glasögon

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enligt Rädda Barnen lever ca 220 000 barn i Sverige i familjer som inte har råd att betala för det allra mest nödvändiga. I dessa familjer och i flera andra finns det inget ekonomiskt utrymme att köpa glasögon till sina barn. Skillnaderna är stora mellan landstingen när det handlar om glasögonbidrag till barn. De flesta men inte alla landsting har någon form av subvention för glasögon åt barn mellan noll och sju år. Men för barn i skolåldern är det bara några enstaka landsting som har det och de är då mer begränsade. Detta förekommer trots att en fullgod syn är mycket viktig för inlärningen i skolan. Barn som inte ser bra får svårt att hänga med i skolan och lider ofta av besvär som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Synfel är ett medicinskt problem så länge synen håller på att utvecklas. Om synnedsättningen håller i sig och blir bestående fungerar glasögon som hjälpmedel. För barn med nedsatt syn är glasögon en nödvändighet för att kunna utvecklas, hänga med i skolan och delta i fritidsaktiviteter. Trots detta har inte alla barn i Sverige rätt till glasögon. I en undersökning som Majblomman lät utföra år 2008 uppgav fyra av tio tillfrågade föräldrar att de inte haft råd med glasögon trots att deras barn varit i behov av dem (Majblommans rapport Brillor och barn, den 2 oktober 2008).

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att alla barn med nedsatt syn ska få rätt till glasögon?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-04 Anmäld: 2011-03-08 Besvarad: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)