Barnomsorg

Interpellation 2010/11:256 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 4 mars

Interpellation

2010/11:256 Barnomsorg

av Josefin Brink (V)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Alltför många barn i Sverige växer upp i fattigdom. I Rädda Barnens senaste rapport analyseras siffror från 2008, och de visar en oroväckande trend: fler barn levde i fattigdom än året innan.

De barn som löper klart störst risk att växa upp i fattigdom är de som lever med en ensamstående förälder. Vart fjärde barn till en ensamförälder levde i fattigdom år 2008. Ensamföräldrar med invandrarbakgrund har den allra mest utsatta situationen: nästan hälften av barn med en utlandsfödd förälder levde i fattigdom år 2008.

Den stora majoriteten av ensamföräldrar, oavsett bakgrund, är kvinnor. Kvinnor har generellt lägre lön, svårare att få fast jobb på heltid och svårare att nå högre positioner på sin arbetsplats. Att barn till ensamstående mammor är de som är mest ekonomiskt utsatta är därför ingen tillfällighet.

Ett heltidsarbete är en förutsättning för att kunna försörja barn som ensamförälder. Samtidigt är det både tungt och stressigt att jobba heltid och ta hela föräldraansvaret. En grundläggande förutsättning för att klara det är att det finns bra barnomsorg på de tider då man faktiskt jobbar. Arbete på kvällar, nätter och helger blir allt vanligare, och kvinnor jobbar oftare kvällar och helger än män.

Samtidigt har tillgången till barnomsorg utanför kontorstid inte ökat. Inte ens hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det är en brist som drabbar ensamföräldrar särskilt hårt. Den som inte har släktingar och vänner som kan ställa upp är som ensamförälder i praktiken utestängd från en rad arbeten, eller tvingas jobba deltid därför att barnomsorgen inte fungerar.

En lagstadgad rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger skulle minska stressen och underlätta livet för många ensamföräldrar och deras barn. Det skulle också öka möjligheterna att jobba heltid och därmed öka sina inkomster.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon avser att ta initiativ till en lagstiftning om rätt till barnomsorg på kvällar, nätter och helger för alla barn.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-04 Anmäld: 2011-03-08 Sista svarsdatum: 2011-03-18 Besvarad: 2011-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)