Trafiksäkerhet som en klassfråga för barn

Interpellation 2010/11:254 av Holma, Siv (V)

av Holma, Siv (V)

den 4 mars

Interpellation

2010/11:254 Trafiksäkerhet som en klassfråga för barn

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I Sverige är det skillnad på barn och barn. I en avhandling av Marie Hasselberg konstateras att barn till arbetare har 20–30 procents högre risk att skadas som fotgängare och cyklister jämfört med barn till tjänstemän på mellan- och högre nivå. Skillnaderna blir ännu större när de unga börjar använda moped och motorcykel. Barn från arbetarhem har då nästan 70 procents högre risk att skadas. I en annan studie av Beth A Mueller kommer man fram till att barn som bor i flerfamiljshus har 5,5 gånger större risk att råka ut för en fotgängarolycka jämfört med dem i villa. Tänkbara orsaker till varför barn från svagare socioekonomiska miljöer är mer olycksdrabbade kan vara att de lever i tätbefolkade bostäder med mindre lekutrymme och att mindre tillgång till bil ger större utsatthet i en högtrafikerad miljö. Det kan också bero på att föräldrar inte har råd att skaffa rätt skyddsutrustning som exempelvis cykelhjälm.

Om alla ungdomar hade samma skaderisk som barn till tjänstemän på mellan- och högre nivå, skulle skadorna minska med 25 procent för mopedister och 37 procent för motorcyklister. Skaderisken för pojkar är i allmänhet högre än för flickor, men skillnaden mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig oberoende av kön.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1. Avser statsrådet att ta initiativ till att barn från socioekonomiskt svaga miljöer får en ökad trafiksäkerhet?

2. Avser statsrådet att verka för att skaderisken i trafiken för barn i allmänhet och barn i socioekonomiskt svagare miljöer i synnerhet minskar påtagligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-04 Anmäld: 2011-03-08 Besvarad: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)