Sparbankers framtida konkurrenssituation

Interpellation 2010/11:250 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 3 mars

Interpellation

2010/11:250 Sparbankers framtida konkurrenssituation

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

De lokala sparbankerna utgör där de verkar en viktig resurs för lokal och regional utveckling. Deras förankring i det lokala samhället gör att de har goda kunskaper om det samhälle, de företag och de människor som bor och verkar där. Det är ett viktigt socialt kapital som lokalt och regionalt har stor betydelse. Dagens sparbanker är lokaliserade utanför de större tätorterna. De beviljar lån till mindre företag och privatpersoner som annars skulle riskera att bli nekade krediter av större affärsbanker och olika nischbanker som inte finns företrädda på den ort eller region där företagen eller privatpersonerna befinner sig.

Grunden för sparbankernas verksamhet och framgångar är närhetsprincipen. De får en unik kundkännedom genom närheten till den lokala marknaden. Med detta följer att där sparbanker är lokaliserade finns tillgång till kapital för exempelvis småföretag att lättare kunna investera, vilket ger fler jobb och en mer stabil och attraktiv arbetsmarknad utanför de större städerna.

Genom sparbankernas närhetsprincip fungerar också rådgivningen till kunderna på ett bättre sätt i likhet med kreditprövningen för företag och privatpersoner. Ett resultat av denna seriösa bankverksamhet är en hög och jämfört med affärsbankerna mycket högre soliditet hos de lokala sparbankerna. Kundnöjdheten har av samma skäl ofta nått topplaceringen i många olika mätningar.

Vi i Vänsterpartiet har inom ramen för vårt arbete med att främja en ökad bankkonkurrens bland annat studerat Norges sparbanksmodell där egenkapitalbevis är ett instrument för att stärka de lokala sparbankerna. Via egenkapitalbevis kan man till en viss grad ta in utomstående ägare för att stärka kapitalbasen. Det kan behövas när man vill expandera bankens utlåningskapacitet och stå starkare i krisperioder.

Vänsterpartiet menar att det behövs en större bankkonkurrens i Sverige där man inte enbart tar hänsyn till de stora affärsbankernas affärsintressen. Vi menar att regelverk är nödvändiga för att bland annat förebygga alltför stort risktagande vid kreditgivning, men en sådan lagstiftning måste samtidigt anpassas till olika bankers risknivå, kreditpolicy och kundstruktur. De lokala sparbankerna i landet har klarat de finansiella kriserna bättre än andra banker och tar relativt sett små risker i sin utlåningsverksamhet. Därför behövs ett regelverk som tar hänsyn till skilda bankers olika struktur och policy.

Basel 3-reglerna har tillkommit med anledning av en del storbankers huvudlösa risktagande i jakt på maximalt vinstuttag. Basel 3-reglerna riskerar att försämra möjligheterna för mindre banker som de lokala sparbankerna i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Norman:

1. Avser statsrådet att skapa ett regelsystem som tar hänsyn till lokala sparbankers särskilda förutsättningar och struktur och som samtidigt underlättar en bankkonkurrens på lika villkor?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skapa en bättre bankservice på landsbygden och dess invånare, vilka under en längre period förlorat en stor del av sin bankservice?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-03 Anmäld: 2011-03-03 Svar fördröjt anmält: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-17 Besvarad: 2011-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)