Avregleringens konsekvenser för tågresenärer

Interpellation 2010/11:248 av Bergström, Stina (MP)

av Bergström, Stina (MP)

den 3 mars

Interpellation

2010/11:248 Avregleringens konsekvenser för tågresenärer

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Riksdagens trafikutskott har blivit kontaktade av ett flertal tågpendlare som drabbats av stora kostnadsökningar på årskort i och med att fler operatörer kör på spåren. Ett exempel är Pia Sandström och Lars Hallenberg från Motala. De pendlar båda mellan Motala och Stockholm, och de upplever att det sker successiva försämringar för dem som resenärer på flera plan.

För det första så har giltigheten för SJ:s årskort blivit alltmer begränsat i och med att fler operatörer tagit över den sträckan de reser. Samtidigt som priset för årskortet har höjts, så är gäller det numera enbart på de sträckor SJ trafikerar. Det går att köpa till ett resplustillägg från Rikstrafiken men det gäller bara inom ett län. För att få ett årskort som täcker hela resan får Pia och Lars betala ett årskort på SJ plus två kort med resplustillägg på drygt 13 000 kronor vardera. Sammantaget har kostnaden för årskortet ökat från 55 000 kronor till 89 000 kronor på två år, en ökning med 62 procent!

Förut kunde Pia och Lars boka hela resan på ett ställe. Det går inte längre, i och med avregleringen. Än värre är att samordningen mellan tågoperatörerna vid förseningar brister. Den ena operatören väntar inte in den andra operatörens försenade tåg. Frustrationen blir förstås stor hos resenären, som vet att det skulle ha räckt ifall det anslutande tåget väntat på perrongen några minuter, för att slippa bli två timmar sen.

Denna utveckling gör mig orolig. Det ska vara enkelt, bekvämt och prisvärt att åka tåg. Många resenärer runt om i landet vittnar om att utvecklingen går åt fel håll; just nu blir det i stället svårare, osmidigare och dyrare.

Även Motala kommun är oroad över denna utveckling och den försämrade möjligheten för Motalabor att pendla till sina arbeten. I början av januari 2011 skrev kommunen därför ett brev till SJ och Tågkompaniet med ett antal önskemål om att dessa båda parter

·       snarast träffar överenskommelse om att årskort med resplustillägg ska gälla på samma sätt som överallt annars i Sverige

·       samordnar trafiken så att anslutande tåg inväntar vid förseningar

·       justerar tidtabellerna så att byte till/från Stockholm i Mjölby underlättas.

Svaret från SJ, Tågkompaniet och Samtrafiken är nedslående. SJ och Tågkompaniet konstaterar att Motala kommuns önskemål inte är lätt att uppfylla bland annat eftersom ”avregleringen innebär frihet för aktörerna att skapa egna förbindelser och produkter på en tidigare reglerad marknad. Samverkan mellan aktörer kommer att utvecklas vid de tillfällen då det gynnar parterna sett ur ett kund- och företagsekonomiskt perspektiv. Om inte det senare uppnås kommer heller inte berörda parter att vilja söka en lösning.”

Svaret är tydligt. Samordning mellan aktörerna kommer enbart att ske då det gynnar operatörerna. Om inte, blir det ingen samordning helt enkelt. Jag är bekymrad över vad detta kommer att få för konsekvenser för resenärerna och undrar hur infrastrukturministern, som ofta pratar om ”att sätta resenären i centrum”, tänker agera.

Den situation som Pia och Lars beskriver är inte acceptabel. Det är inte underligt att flera av dem som tågpendlar nu funderar över att ta bilen i stället, trots att de helst vill åka tåg. Förutsättningarna för tågresande måste förbättras.

Just på grund av risken med sämre samordning och dyrare biljettsystem är vi i Miljöpartiet kritiska till avregleringen av tågtrafiken. Nu blir tyvärr våra farhågor besannade. Och regeringen har ett stort ansvar att agera.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa ett antal frågor till statsrådet:

1. Hur avser statsrådet att agera för att förbättra situationen för tågpendlare som drabbas av stora kostnadsökningar och dålig samordning mellan tågoperatörer i och med avregleringen?

2. Avser statsrådet att agera för att det ska finnas en samordning av operatörer så att det återigen ges möjlighet att åka med alla tåg i Sverige med ett och samma kort till ett rimligt pris?

3. Hur avser statsrådet att agera för att säkra resenärernas intressen, nu när avregleringen genomförs i full skala?

4. Hur avser statsrådet att agera för att öka incitamenten för samordning mellan olika tågoperatörer, nu när avregleringen genomförs i full skala?

5. Är statsrådet beredd att göra ett omtag kring avregleringen av tågtrafiken då dess konsekvenser för resenärerna i allt större omfattning visar sig vara negativa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-03 Anmäld: 2011-03-03 Besvarad: 2011-03-15 Sista svarsdatum: 2011-03-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)