Bullerproblematik i Linköping

Interpellation 2010/11:243 av Löfstrand, Johan (S)

av Löfstrand, Johan (S)

den 2 mars

Interpellation

2010/11:243 Bullerproblematik i Linköping

av Johan Löfstrand (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Flygbuller och buller i statsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads karaktär samtidigt som den otydliga lagstiftningen och de berörda myndigheternas anvisningar kring buller skapat osäkerhet och omöjliggör nybyggnation och expansion, särskilt av stadens centrala delar. Problemen uppstår genom att de myndigheter som har att hantera frågor enligt plan- och bygglagen gör en till modern forskning anpassad och mildare tolkning av riktvärdena än de myndigheter som hanterar tillsyns- och tillståndsärenden enligt miljöbalken.

År 2009 gav Boverket ut förslag till nya tillämpningsregler för att lösa de otydligheter som fanns. Linköpings kommun och länsstyrelsen välkomnade detta och gav utifrån dessa föreskrifter ut en skrift om hur bullerfrågan skulle tolkas i Linköping i enlighet med Boverkets riktlinjer. Regelverket förtydligades och den osäkerhet som tidigare rått kunde i och med detta läggas åt sidan. Det dröjde dock inte länge innan Naturvårdsverket och Socialstyrelsen konstaterade att Boverkets tillämpningsregler stred mot deras uppfattning och motsatte sig dessa. De fortsätter att hävda den extremt restriktiva hållning i flygbullerfrågan som kommit till uttryck i Naturvårdsverkets allmänna råd.

Detta har nu återigen medfört att de flesta nybyggnationer i centrala Linköping överklagas av Saab som menar att eftersom de statliga verken inte är överens är det risk för att Naturvårdsverket hindrar bolagets utveckling, när de ska söka flygplatstillstånd nästa gång. Saab har hittills vunnit alla ärenden man överklagat vilket är till skada både för Linköpings kommun och för Saab. Det bör ankomma på regeringen att tillse att riksdagens bullerriktvärden tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Det är inte rimligt att en myndighet medger att det går att bygga bostäder och en annan hindrar bosättning. Linköpings kommun och Saab begär att de berörda statliga myndigheterna har en gemensam uppfattning om hur bullerriktvärden ska tillämpas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga hur miljöministern och regeringen avser att agera.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-02 Anmäld: 2011-03-02 Svar fördröjt anmält: 2011-03-08 Sista svarsdatum: 2011-03-16 Besvarad: 2011-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)