Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga

Interpellation 2010/11:242 av Hallengren, Lena (S)

av Hallengren, Lena (S)

den 2 mars

Interpellation

2010/11:242 Tillsyn av HVB-hem och andra boenden för barn och unga

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Barn och unga som är placerade på hem för vård eller boende (HVB-hem) är en särskilt utsatt grupp som samhället tagit över ansvaret för. När barn och unga placeras i HVB-hem befinner de sig ofta i en krissituation. HVB-hem drivs av många olika aktörer och det är av största vikt att samhällets tillsyn är noggrann och systematisk. Det handlar om utsatta barns framtid och samhället får inte svika sitt ansvar.

Den nationella tillsyn som gjordes för några år sedan visade på omfattande brister som måste tas på stort allvar. Bara ett femtiotal av mer än 350 granskade HVB-hem uppfyllde helt alla uppsatta kriterier. Resterande 300 HVB-hem behövde förbättras inom ett eller flera områden. Bristerna kunde i vissa fall vara mycket allvarliga. Det är helt oacceptabelt att barn, som samhället tagit över ansvaret för, inte får den omvårdnad och trygghet de har rätt till. Barnen måste kunna känna säkerhet och delaktighet i hur deras egen vård och behandling planeras och genomförs.

På förslag av regeringen har länsstyrelsernas sociala tillsyn under förra mandatperioden överförts till Socialstyrelsen. Sedan årsskiftet 2009/10 har Socialstyrelsen ansvar för att inspektera HVB-hem, LSS-boenden och institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse (Sis), exempelvis ungdomshem. Det uppsatta kravet är att ca 820 boenden (”tillsynsobjekt”) ska inspekteras två gånger per år. Men preliminära siffror som redovisades vid årsskiftet pekar på att myndigheten inte hinner med sitt beting. En tredjedel av tillsynsbesöken kunde inte genomföras 2010. Uppenbarligen har tillsynsreformen stressats fram och genomförts utan att Socialstyrelsen fått möjlighet till tillräckliga förberedelser. Detta innebär att de krav som samhället självt satt upp för granskning och tillsyn inte hålls och att en utsatt grupp i samhället inte får det skydd som en fungerande tillsyn av verksamheten innebär.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att Socialstyrelsen ska kunna genomföra sin tillsyn i enlighet med de krav som ställts upp?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-02 Anmäld: 2011-03-02 Svar fördröjt anmält: 2011-03-04 Sista svarsdatum: 2011-03-16 Besvarad: 2011-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)