Sjukresor mellan Östersund och Umeå

Interpellation 2010/11:225 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 22 februari

Interpellation

2010/11:225 Sjukresor mellan Östersund och Umeå

av Marie Nordén (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län tillhör norra sjukvårdsregionen och i och med det upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Beslutet har förtydligats sedan dess ett antal gånger av regeringen. Beslutet innebär att det ska finnas goda kommunikationer till sjukhuset och med det avser man i huvudsak flygtrafik och järnväg.

Rikstrafiken upphandlar flygtrafiken mellan Östersund och Umeå och har nu återigen ifrågasatt fortsatt upphandling av trafiken, vilket skulle vara ett brott mot riksdagens beslut om regionsjukvården.

Det skulle också innebära orimliga restider för de sjuka, eftersom avståndet mellan Östersund och Umeå är omkring 40 mil. Med buss tar resan sex timmar. Med nuvarande tågförbindelser tar resan ännu längre tid. Den långa resan kan innebära att situationen för den sjuke ytterligare försämras.

En hög och säker tillgänglighet till flygtransporter är av väsentlig betydelse för att alla medborgare i landet ska få sjukvård på likvärdiga villkor. Detta är särskilt viktigt för boende i norra delen av landet med långa avstånd. 

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att patienter i Jämtlands län får samma tillgång till specialistvård som övriga medborgare i landet genom exempelvis möjligheten att också i fortsättningen kunna flyga till vården i Umeå?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-22 Anmäld: 2011-02-28 Svar fördröjt anmält: 2011-02-28 Sista svarsdatum: 2011-03-14 Besvarad: 2011-03-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.