Subventioner till ny kärnkraft

Interpellation 2010/11:222 av Örnfjäder, Krister (S)

av Örnfjäder, Krister (S)

den 21 februari

Interpellation

2010/11:222 Subventioner till ny kärnkraft

av Krister Örnfjäder (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Riksdagen biföll i juni 2010 med knapp majoritet regeringens proposition Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte (prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26, rskr 2009/10:359). I samband med riksdagens behandling av propositionen gjorde riksdagen ett uttalande med innebörden att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas.

Kravet på regeringen att leverera ett tydligt regelverk som omöjliggör subventioner till ny kärnkraft var en förutsättning för att få propositionen genom riksdagen. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen ännu inte har återkommit till riksdagen i denna fråga, detta särskilt mot bakgrund av att avvecklingslagen upphävdes redan den 31 juli 2010 samt att förbudet mot nya reaktorer togs bort då miljöbalken och kärntekniklagen ändrades från och med den 1 januari 2011. En viktig del av regeringens kärnkraftspolitik saknas därmed och min fråga till energiministern är:

När avser energiministern att återkomma till riksdagen med en proposition som omöjliggör subventioner till kärnkraften?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-21 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-01 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)