Oseriös fastighetsförvaltning

Interpellation 2010/11:220 av Köhler, Katarina (S)

av Köhler, Katarina (S)

den 18 februari

Interpellation

2010/11:220 Oseriös fastighetsförvaltning

av Katarina Köhler (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Det senaste decenniet har det dykt upp stora investerare som köper hyreshus och med en minimal underhållsbudget ändå efter en tid hoppas kunna sälja fastigheterna vidare med vinst. Dagligen nås vi av rapporter om eftersatta underhållsbehov och läser om människor som bor under närmast slumliknande förhållanden. Det borde inte vara möjligt för en person eller ett företag med detta som resultat av tidigare hyreshusförvärv att förvärva nya hyresfastigheter.

Den av regeringen avskaffade förvärvslagen syftade till att förhindra att olämpliga personer eller företag förvärvade hyresfastigheter. Regeringen avskaffade lagen med motiveringen att den inte var tillräckligt effektiv när det gällde att förhindra att personer som är mindre lämpliga som hyresvärdar förvärvar och förvaltar hyresfastigheter. Bland annat fanns brister som innebar att reglerna kunde kringgås genom indirekta förvärv.

Vi kan inte se att behovet av en fungerande förvärvslagstiftning har minskat, tvärtom. Missförhållanden ska inte behöva ha uppstått innan samhället har möjlighet att ingripa.

Flera remissinstanser ansåg också att förekomsten av oseriös hyresförvaltning trots förekomsten av förvärvslagstiftningen inte borde utgöra motiv för att avveckla lagstiftningen. I stället kunde lagen utvecklas vad gäller indirekta förvärv, utdraget förfarande och sanktionsmöjligheter. Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet delade denna uppfattning.

Min fråga är vad statsrådet har för avsikt att göra för att förhindra att fler hyresgäster drabbas av oseriösa ägare som förvärvar fastigheter i syfte att ge sig själva vinster genom undermålig förvaltning av sina fastigheter.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-18 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-08 Sista svarsdatum: 2011-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)