Bekämpande av fusk vid ombildningar

Interpellation 2010/11:215 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 18 februari

Interpellation

2010/11:215 Bekämpande av fusk vid ombildningar

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

De borgerliga partierna har som mål att minska antalet hyresrätter i allmännyttans regi. På olika orter har man genomfört denna politik. Låginkomsttagare, unga och kommande generationer drabbas av dubbelt utanförskap. Hyresrätter är inte enbart en möjlighet för låginkomsttagare även om de drabbas hårdast när billigare hyresrätter omvandlas till äganderätter. Hyresrätten är ett bra alternativ för alla som vill ha god service i sitt boende. Hyresrätten är också viktig för en dynamisk arbetsmarknad och till goda studiemöjligheter. Egnahem och bostadsrätter har sina fördelar som attraherar människor med andra preferenser. Prisutvecklingen på vissa orter kan dock utgöra en oöverstiglig tröskel.

På olika sätt kan man köpa boende i äganderätter och egnahem. Den som önskar bo så har en mängd kanaler. Den som önskar bo i hyresrätter har sina kanaler, i bästa fall en bostadskö.

En hyresgäst har dock ett svagt stöd för sitt boende. Det kan plötsligt bli ens grannar som blir hyresvärd i stället för det allmännyttiga bostadsbolaget. Det kan gälla en nyinflyttad granne som i stället för att köpa en bostadsrätt flyttar in i en hyresrätt för att få den omvandlad. Incitamenten för att omvandla hyresfastigheter är stora, de ekonomiska vinsterna kan bli betydande, detta både för kommande ägare och anlitade konsulter. Exempel på vad borgarnas politik på detta område leder till är många.

1. Fullmakt från avliden betraktades som en ja-röst.

2. Alla som röstade ja till ombildning skulle få 25 000 kronor.

3. Ombildningsmöte utlystes kvällen innan julafton.

Källa: Fritt fram för fusk, Hyresgästföreningen

Exempel kan mångfaldigas.

Skyddet för hyresgäster är magert i gällande lagstiftning. I bostadsrättslagen 19 § sägs lite kort om vad som ska gälla vid en omröstning för ombildning.

Antalet omröstningar och fullmakter till köpstämma är i dag obegränsat liksom normala omröstningsregler i föreningar. När karusellen är i gång med möjlighet till obegränsat antal omröstningar under flera år brukar underhållet dras ned till obefintligt.

Konsultarvode kan bero på utfall av omröstning vilket driver fram oetiskt beteende. Alla handlingar som upprättas av konsult i samband med uppdraget bör utan dröjsmål kunna uppvisas för hyresgäst utan krångel. Det bör finnas ett regelverk för hur föreningarna och deras stadgar ska vara för att godkännas, till exempel följa gängse föreningsregler för rösträtt, fullmakter och sluten omröstning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

1. Är statsrådet beredd att ta initiativ till en ändring av villkoren för konsulter så att det inte ges incitament att uppträda oetiskt i samband med uppdrag för omvandling av hyresrätter?

2. Är statsrådet beredd att verka för en skärpning av fullmaktskontroller så att det inte blir möjligt att till exempel avlidna och boende i annan fastighet räknas vid omröstningar?

3. Är statsrådet beredd att ta initiativ till en begränsning av antalet fullmakter som en person får inneha?

4. Är statsrådet beredd att ta initiativ till en begränsning av antalet köpstämmor som får äga rum under en viss tidsperiod?

5. Är statsrådet i övrigt beredd att vidta åtgärder som motverkar fusk i samband med ombildningar av hyresrätter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-18 Anmäld: 2011-02-18 Besvarad: 2011-03-08 Sista svarsdatum: 2011-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)