Säkerheten vid vattenkraftsdammar

Interpellation 2010/11:206 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 16 februari

Interpellation

2010/11:206 Säkerheten vid vattenkraftsdammar

av Marie Nordén (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I Sverige finns ca 200 vattenkraftsdammar. Hittills har här skett endast några mindre dammbrott. Ett större brott skulle medföra mycket svåra konsekvenser för människor, miljö och egendom. Det skulle även innebära störningar i elförsörjning och därmed för viktiga samhällsfunktioner. Därför är det angeläget att förebygga större dammbrott.

Utländska dammsäkerhetsexperter och även Riksrevisionen har granskat säkerheten vid svenska vattenkraftsdammar och funnit den bristfällig, trots att staten har vidtagit åtgärder för att stärka och förtydliga statens ansvar för dammsäkerheten. Granskningen visar bland annat att vissa säkerhetsrisker inte har upptäckts av vattenkraftsföretag och att länsstyrelsernas tillsyn är bristfällig på många olika punkter. Det finns inte heller någon analys om klimatförändringars påverkan på dammsäkerheten.

Motioner om bättre säkerhet vid vattenkraftsdammar har avslagits av riksdagen med hänvisning till att Svenska kraftnät i regleringsbrevet för 2008 fick i uppdrag att se över säkerheten och hur klimatförändringar kan öka risken för översvämningar. Någon återrapportering har dock inte hittills redovisats.

Med tanke på de redovisade bristerna är det tur och inte skicklighet som gjort att vi hittills har skonats från större dammbrott. Därför krävs det snabba åtgärder för att förebygga brott och för att öka säkerheten. Dessutom måste tillsynens omfattning, organisation och krav på kompetens ses över.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att göra en bred översyn över de brister som i dag finns inom säkerheten vid vattenkraftsdammar?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-02-16 Anmäld: 2011-02-16 Återtagen: 2011-02-22 Sista svarsdatum: 2011-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.