Vikten av att genomföra regeringens infrastrukturbeslut

Interpellation 2010/11:20 av Åkesson, Anders (C)

av Åkesson, Anders (C)

den 25 oktober

Interpellation

2010/11:20 Vikten av att genomföra regeringens infrastrukturbeslut

av Anders Åkesson (C)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Baserat på riksdagens inriktningsbeslut fastställde regeringen under våren 2010 en mycket ambitiös åtgärdsplan för svensk infrastruktur. Den ekonomiska omfattningen är på nära 500 miljarder kronor för perioden 2010–2021. Av den totala ramen för utveckling av transportsystemet är det ca 38 miljarder kronor, den så kallade potten, som går till utpekade insatsområden som miljöåtgärder, trimningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder med mera. Nu har emellertid företrädare för Trafikverket framfört oro över att potten skulle vara för snävt tilltagen, liksom att länsanslagen inte skulle kunna utnyttjas i närtid. Riksrevisionen har vidare uttalat att man saknar en väl underbyggd analys av underhållsbehovet inom framför allt järnväg.

Andra viktiga delar i planen och för dess genomförande är dels nära samverkan med regioner, kommuner och näringsliv, dels insatserna på det finmaskiga transportsystemet där satsningarna på bärighet och enskilda vägar är helt avgörande.

Mycket återstår alltså att göra, både kortsiktigt och långsiktigt, för att göra våra kommunikationer till de bästa möjliga. För svensk tillväxt och regional utveckling där hela nationens resurser kan komma till användning är ett successivt genomförande av planen en nödvändighet, samtidigt som de effektiviseringsambitioner som regeringen uttalat för Trafikverket kan omsättas i verksamhet som gagnar kärnverksamheten.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att säkra genomförandet av den ambitiösa planen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-25 Anmäld: 2010-10-26 Besvarad: 2010-11-02 Sista svarsdatum: 2010-11-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)