Mora tingsrätt

Interpellation 2010/11:198 av Runeson, Carin (S)

av Runeson, Carin (S)

den 9 februari

Interpellation

2010/11:198 Mora tingsrätt

av Carin Runeson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Mora tingsrätt kommer att försvinna om Domstolsverket får som det vill.

Verket har nyligen lagt ett förslag om ytterligare nedläggningar av tingsrätter i landet, och av de fyra som berörs finns tingsrätten i Mora, vars verksamhet enligt Domstolsverket kan flyttas till Falun. En sådan förändring kommer att leda till väsentligt försämrad service för innevånarna i norra och västra Dalarna, försämrad rättssäkerhet och ett betydligt ökat resande, eftersom Mora tingsrätt är en av de domstolar i landet som under senare år haft den största ökningen av antalet mål. Befintlig domstolsbyggnad i Falun, som helt nyligen är ombyggd, har heller inte plats för Mora tingsrätts verksamhet, vilket skulle medföra ytterligare en kostnadskrävande om- eller tillbyggnad. Mora tingsrätt är en viktig institution inte enbart för Mora kommun och dess innevånare utan också för de omgivande kommunerna och för hela regionen.

Dalarna är ett till ytan mycket stort län med långa reseavstånd, vilket också bör tas i beaktande inför ett avgörande beslut.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till justitieministern:

Kommer justitieministern att verka för att tingsrätten även fortsättningsvis finns kvar i Mora?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-09 Anmäld: 2011-02-09 Besvarad: 2011-02-17 Sista svarsdatum: 2011-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)