Tingsrätten i Eksjö

Interpellation 2010/11:171 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 1 februari

Interpellation

2010/11:171 Tingsrätten i Eksjö

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Tingsrätten i Eksjö ska enligt ett förslag från Domstolsverket slås samman med tingsrätten i Jönköping eftersom inskrivningsmyndighetens verksamhet har överförts till Lantmäteriverket.

Domstolsverket gör bedömningen att det administrativa underlaget är för litet samt att tingsrätten inte kan leva upp till de rättsliga krav som ställs.

Tingsrätten i Eksjö bedriver en mycket effektiv verksamhet och har ett nära och bra samarbete med övriga myndigheter inom det regionala rättsväsendet, vilket jag har tagit upp i en skriftlig fråga tidigare till justitieministern. Ministerns svar var då att det inte fanns något underlag för att göra några bedömningar av ytterligare förändringar.

Domstolsverket har nu lämnat ett förslag till förändringar av vissa yttre tingsrätter. Därför återkommer jag med mina frågor:

Står ministern bakom de centraliseringsplaner som Domstolsverket föreslår?

Avser justitieministern att verka för Domstolsverkets förslag att tingsrätten i Eksjö ska slås samman med tingsrätten i Jönköping?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-01 Anmäld: 2011-02-01 Besvarad: 2011-02-10 Sista svarsdatum: 2011-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)