Konsekvenser för Idrottslyftet vid kommunala neddragningar

Interpellation 2010/11:165 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 28 januari

Interpellation

2010/11:165 Konsekvenser för Idrottslyftet vid kommunala neddragningar

av Ylva Johansson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Möjligheter att kunna idrotta och motionera har stor betydelse för hälsa och välbefinnande.

Barn som har tidiga positiva upplevelser av motion och idrott är mer fysiskt aktiva senare i livet. Men mycket talar alltså för att vi har en växande grupp inaktiva barn och ungdomar. Det kommer att leda till allt fler vuxna med sämre hälsa. Denna utveckling kräver satsningar för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor hos barn och ungdomar.

I budgetpropositionen 2011 har regeringen anslagit 500 miljoner kronor årligen inom det så kallade Idrottslyftet.

Regeringen skriver bland annat att satsningen ska ha en nära koppling till skolans arbete. För att nå fler barn och ungdomar, särskilt flickor samt barn med invandrarbakgrund, bör satsningen även stödja andra typer av motionsaktiviteter än idrott. Moderatledda Stockholms kommun har nyligen beslutat att kraftigt minska anslagen till idrottsföreningarna från en redan rekordlåg nivå. Detta kommer att få direkta konsekvenser för Stockholms barns och ungdomars möjligheter till fysisk aktivitet. 

Jag vill ställa följande fråga:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att säkerställa att kommunala nedskärningar inte motverkar effekterna av Idrottslyftet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-01-28 Anmäld: 2011-02-01 Återtagen: 2011-02-09 Sista svarsdatum: 2011-02-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.