Gods på järnväg

Interpellation 2010/11:160 av Nilsson, Pia (S)

av Nilsson, Pia (S)

den 27 januari

Interpellation

2010/11:160 Gods på järnväg

av Pia Nilsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det svenska järnvägssystemet befinner sig i djup kris. Ständiga förseningar och mängder med inställda avgångar har blivit en del av tågpassagerarnas vardag. Även näringslivet drabbas hårt. Företag inom alla branscher och i alla delar av landet har fått betala ett högt pris för de störningar som har förekommit de senaste vintrarna.

Förra vinterns facit blev 83 000 förseningstimmar och ca 80 procent av dessa drabbade godstransporterna, vilket påverkade både vår import och export.

Godtrafiken hade en punktlighet på 48 procent i december 2010. Förtroendet för svensk järnvägstrafik har nått bottennivå.

Den senaste veckan meddelade Stora Enso att man överväger att flytta produktionen utomlands för att slippa vara beroende av opålitliga järnvägar. Andra företag lägger i stället över sina transporter på lastbil.

29 procent fler företag väljer nu vägen i stället för järnvägen som transportled. Det här är en dålig lösning som går stick i stäv med de transportpolitiska målen och som vare sig gynnar miljön eller ekonomin. Ytterst står den svenska industrins konkurrenskraft på spel.

Vilka åtgärder har statsrådet för avsikt att vidta för att företagen även vintertid ska våga välja att transportera sitt gods på järnväg i stället för på väg?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa förtroendet för svensk järnväg?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-01-27 Anmäld: 2011-01-27 Återtagen: 2011-01-31 Sista svarsdatum: 2011-02-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.