Kulturskatten Österbybruk

Interpellation 2010/11:153 av Gille, Agneta (S)

av Gille, Agneta (S)

den 21 januari

Interpellation

2010/11:153 Kulturskatten Österbybruk

av Agneta Gille (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I en skriftlig fråga till kulturministern beskriver jag den situation som dagens ägare Bruno Liljeforsstiftelsen har av att förvalta och bevara den unika bruksmiljön i Österbybruk.

Bruksmiljön från 1700-talet blev byggnadsminnesmärkt för över tio år sedan. Den innehåller världens enda bevarade vallonsmedja som är unik. Det som gör vallonsmedjan särskilt värdefull är att den är väl bevarad och står helt intakt med utrustning i sitt ursprungliga skick.

I dag står denna kulturskatt under ett stort hot. Byggnaderna har stora skador, fasadputs har ramlat av och delar av byggnaderna håller på att vittra sönder.

Bruno Liljeforsstiftelsen har i dag inga ekonomiska resurser för att kunna reparera och underhålla byggnaderna. Det är med andra ord högst akut att åtgärder vidtas snarast för att bevara denna kulturbygd.

En lösning på detta fördärv är att Statens fastighetsverk tar över byggnaderna så att stiftelsen kan ägna sig åt att utveckla bland annat besöksnäringen.

Enligt Riksantikvarieämbetet skulle Statens fastighetsverk vara en lämplig förvaltare av Österbybruks herrgårdsmiljö.

Regeringen bör därför besluta att Statens fastighetsverk tar över ägandet av byggnaderna, allt för att bevara denna värdefulla kulturbygd åt eftervärlden.

Mina frågor till statsrådet är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att Österbybruk har akuta problem med underhåll av fastigheten?

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att åtminstone tillfälligtvis bidra till att herrgårdsmiljön i Österbybruk får underhåll i avvaktan på att den översyn som nu görs avseende de fastigheter som utifrån kulturhistoriska hänsyn bör ägas av staten blir klar?

Vilka initiativ avser statsrådet, som har ansvar för kulturbyggnader, att ta för att påverka den utredning om kulturhistoriska byggnader som nu pågår att ta över ansvaret för Österbybruk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-21 Anmäld: 2011-01-21 Sista svarsdatum: 2011-02-04 Besvarad: 2011-02-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)