Vårdnadsbidraget

Interpellation 2010/11:151 av Johansson, Wiwi-Anne (V)

av Johansson, Wiwi-Anne (V)

den 20 januari

Interpellation

2010/11:151 Vårdnadsbidraget

av Wiwi-Anne Johansson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Enligt en rapport från SCB har endast föräldrarna till 1,8 procent av barnen i de kommuner som infört vårdnadsbidrag använt detta under 2009. Av dessa föräldrar är 90,8 procent kvinnor och andelen sökanden med utländsk bakgrund är överrepresenterad i förhållande till befolkningen i stort. Vidare är sysselsättningsgraden för de sökande föräldrarna lägre i förhållande till den totala befolkningen med barn i åldersgruppen noll till tre år.

Detta innebär att Vänsterpartiet, även om det är få föräldrar som valt att använda bidraget, fått rätt i våra farhågor när det gäller vårdnadsbidraget som en kvinnofälla, i synnerhet för långtidsarbetslösa och invandrade kvinnor.

I tidigare interpellationer (2007/08:408 och 2008/09:151) har Vänsterpartiet uppmärksammat dels remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidraget, dels att undersökningar visar att antalet ansökningar om vårdnadsbidrag direkt kan kopplas till föräldrarnas socioekonomiska status vilket är djupt oroande. En anledning till att förskolan subventioneras är att den är en pedagogisk verksamhet som utvecklar barnens sociala förmåga. Det är i förskolan som grunden till det livslånga lärandet läggs. Att skattepengar nu används till att hålla barn borta från förskolan är därför en utveckling i helt fel riktning. Vänsterpartiet har även i en tidigare interpellation tagit upp det faktum att två förskolor i Stockholmsområdet tvingats stänga till följd av vårdnadsbidraget (interpellation 2009/10:179).

Det är även högst rimligt att ifrågasätta kommunernas kostnader för vårdnadsbidraget i synnerhet med tanke på att det är så få föräldrar som använt sig av bidraget.

Under 2009 betalade kommunerna ut 135 miljoner i vårdnadsbidrag. Detta hade, räknat på en medellön på 23 000 kronor per månad samt arbetsgivaravgifter, räckt till ca 358 förskollärartjänster på heltid.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att uttaget av vårdnadsbidrag ska bli jämställt mellan kvinnor och män?

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att vårdnadsbidraget inte ska påverka tillgången till förskolor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-20 Anmäld: 2011-01-20 Sista svarsdatum: 2011-02-03 Besvarad: 2011-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)