Höjt straff för sexköp

Interpellation 2010/11:148 av Olsson, Lena (V)

av Olsson, Lena (V)

den 20 januari

Interpellation

2010/11:148 Höjt straff för sexköp

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den 2 juli 2010 överlämnades betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst – En utvärdering 1999–2008 (SOU 2010:49) till regeringen. Där konstateras att den minskade gatuprostitutionen i Sverige antagligen är en direkt följd av kriminaliseringen av sexköp som trädde i kraft i januari 1999. Vidare nämns att det enligt Rikskriminalpolisen är uppenbart att förbudet fungerar som en barriär för människohandlare och kopplare som överväger att etablera sig i Sverige. Betänkandet innehåller band annat ett förslag om att stärka sexköpslagen genom att höja straffmaximum för köp av sexuell tjänst från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

Sexköp är ett brott som är beroende av spaningsinsatser från polisen för att anmälan ska upprättas. Det innebär att ett enskilt koppleriärende kan leda till att antalet anmälda och dömda förövare ökar mycket från ett år till ett annat. I dag döms dock majoriteten av de män som fällts för sexköp till böter. Att köpa en annan människas kropp och sexualitet är ett allvarligt brott vilket samhället bör markera. Därför anser jag och Vänsterpartiet i likhet med regeringens utredare att straffet för sexköp bör höjas. Vidare torde en höjning av straffmaximum för köp av sexuella tjänster innebära att brottet kommer att prioriteras högre av polisen än i dag även när det enskilda brottet inte upptäcks i samband med en kopplerihärva, vilket sannolikt skulle medföra fler anmälningar och fler dömda förövare.

Även om ett höjt straffmaximum kan ha en positiv effekt genom att färre män väljer att köpa sex så är det enligt min mening avgörande att även långsiktigt arbeta för att ändra mäns och pojkars attityder till att köpa kvinnors och flickors kroppar. Det är mäns efterfrågan på sexuella tjänster som upprätthåller och stimulerar prostitutionen.

I dag pågår tyvärr en samhällsdebatt där många debattörer förespråkar ett avkriminaliserande av sexköp. Jag anser att det är viktigt att regeringen på ett tydligt sätt visar att den svenska sexköpslagen är viktig och verkningsfull och därför ska förstärkas.

Regeringen har dess värre inte agerat kraftfullt nog för att prioritera arbetet mot mäns köp av sexuella tjänster. En bra början vore att genomföra de förslag som föreslås av regeringens egen utredare i betänkande SOU 2010:49.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att genomföra de förslag som lagts fram i utvärderingen av sexköpslagen?

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att minska mäns köp av sexuella tjänster?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-01-20 Anmäld: 2011-01-20 Återtagen: 2011-01-27 Sista svarsdatum: 2011-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.