Ersättning under arbetslivsintroduktion och behov av statistik

Interpellation 2010/11:134 av Ericson, Gunvor G (MP)

av Ericson, Gunvor G (MP)

den 22 december

Interpellation

2010/11:134 Ersättning under arbetslivsintroduktion och behov av statistik

av Gunvor G Ericson (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt Försäkringskassan beräknas totalt 42 650 människor bli utförsäkrade under 2010 (42 560 från sjukersättningen och 20 893 sjukskrivna). Detta sker som en följd av de förändringar som regeringen infört i sjukförsäkringen.

De som blir utförsäkrade hänvisas till så kallad arbetslivsintroduktion, ALI. Detta har oroat och oroar många människor, inte minst eftersom man inte vet hur ens ekonomiska framtida situation kommer att se ut.

Att ekonomisk och social trygghet är hälsofrämjande är välkänt inom folkhälsoforskningen.

Enligt de införda reglerna i sjukförsäkringen hänvisas människor som haft sjukpenning och där sjukpenningdagarna har tagit slut, liksom de som haft tidsbegränsad sjukersättning under maximalt antal månader, till så kallad arbetslivsintroduktion.

När arbetslivsintroduktionen infördes sade dåvarande arbetsmarknadsminister att ”majoriteten av dem som nu lämnar sjukförsäkringen och går över till den här introduktionen på Arbetsförmedlingen. De kommer faktiskt att få lite mer i plånboken än man hade när man var sjukskriven.”

I mitten av april 2010 redovisade Försäkringskassan beräkningar som visade den förändring i ersättning som individerna fick när de övergick från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktionen. Sedan april 2010 har myndigheterna inte tagit fram någon ny och uppdaterad information om detta och regeringen har inte efterfrågat det. Vid övergången från sjukförsäkringen till aktivitetsstöd hade 39 procent av de berörda fått höjd ersättning, 45 procent hade fått sänkt ersättning och 16 procent hade fått en förändring på mindre än 100 kronor per månad.

43 procent av dem som lämnade sjukförsäkringen (vid årsskiftet eller under första kvartalet 2010) har återvänt till en förmån inom sjukförsäkringen.

Oavsett om personer får ersättning eller ej kan Arbetsförmedlingen enligt gällande regler inte föra statistik över hur många som efter arbetslivsintroduktion återgår till sjukdom. Hos Försäkringskassan registreras inte några specifika uppgifter om antalet personer som gått arbetslivsintroduktion och visat sig vara för sjuka för att arbeta och samtidigt passerat gränsen för överhoppningsbar tid eller sedan tidigare är nollklassade.

De som är nollklassade, det vill säga saknar SGI vid sjukdom är en särskilt utsatt grupp. De riskerar ekonomiska bekymmer för sig själva och eventuell familj. Det finns också en risk att möjligheten till rehabilitering inte blir lika tillgodosedd som hos andra grupper, detta eftersom Försäkringskassan kan sägas sakna incitament och eftersom personerna ofta saknar arbetsgivare.

Jag anser att det är mycket angeläget att statistik förs, dels över hur många som efter arbetslivsintroduktion åter blir sjukskrivna, dels över hur många som av olika skäl är nollklassade samt hur de ekonomiska villkoren ser ut för dem som vandrar mellan försäkringarna.

1. Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att statistik ska föras kontinuerligt om ersättningsnivåer för dem som går emellan försäkringarna samt angående antal sjukskrivna och nollklassade?

2. Vilka initiativ kommer arbetsmarknadsministern att ta för att säkerställa att majoriteten av dem som lämnar sjukförsäkringen och går över till arbetslivsintroduktion ska få en högre ersättning än tidigare, i enlighet med vad ansvarig minister uttalat i samband med att reformen infördes?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-12-22 Inlämnad: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-21 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)