Rekryteringsproblem och kompetensbrist

Interpellation 2010/11:129 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 21 december

Interpellation

2010/11:129 Rekryteringsproblem och kompetensbrist

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Vart femte arbetsställe i näringslivet uppger i Arbetsförmedlingens senaste undersökning att de stött på rekryteringsproblem. Bristen på sökande med rätt kompetens är fortfarande avsevärt lägre än under den senaste högkonjunkturen men varningssignalerna är enligt min mening värda att ta på allvar. Arbetsförmedlingen bedömer också att bristerna kommer att öka gradvis under prognosperioden.

Trots en starkt uppåtgående konjunktur och en bred tillväxt på arbetsmarknaden är det många arbetslösa som enligt Arbetsförmedlingen kommer att få svårt att hitta arbete. Gemensamt för dem som har svårast att få arbete är att de har en svag utbildningsbakgrund. Antalet personer som saknar arbete och som har grundskola som högsta utbildning har ökat med 40 000 på två år.

Mot denna bakgrund vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att näringslivet kan få tag i den kompetens som efterfrågas för att undvika flaskhalsar i ekonomin?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att arbetslösa med svag utbildningsbakgrund ska ges möjlighet till ny kompetens som kan leda till arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-21 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.