Odling av specialgrödor

Interpellation 2010/11:120 av Svensson, Suzanne (S)

av Svensson, Suzanne (S)

den 10 december

Interpellation

2010/11:120 Odling av specialgrödor

av Suzanne Svensson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Jag har tidigare ställt två skriftliga frågor till landsbygdsministern med anledning av att EU från 2013–2014 förväntas lagstifta om ett förbud mot att använda de båda växtskyddsmedeln Stomp och Totril. Jag vill nu följa upp frågorna med en interpellation för att ytterligare belysa problemet.

Det finns i dagsläget olikheter avseende hur medlemsländer inom EU hanterar situationen i avvaktan på ett förbud. Om vi tittar på våra närmaste grannländer så kan vi se att Danmark har bestämt att Stomp och Totril får användas fram till år 2099 samtidigt som Finland har godkänt att de får användas tills vidare. Dessa olikheter är otillfredsställande då en utfasning bör ske samtidigt inom hela EU för att ge lika konkurrensvillkor mellan odlarna. De dispenser som nu lämnas innebär en konkurrensnackdel för de svenska odlare som odlar specialgrödor som morötter, palsternackor, lök, purjolök och bruna bönor.

Dessa grödor är bara första steget i en översyn inom EU. Problematiken är redan känd för vilka grödor som kommer att påverkas framöver. Regelverket behöver harmoniseras inom EU. Den svenska lagstiftningen verkar gå i otakt med övriga länder.

I dag är Sverige i stort sett självförsörjande vad gäller bland annat lök. Förbudet innebär att det kommer att importeras lök från våra andra länder i EU som alla i dag får fortsätta att använda dessa bekämpningsmedel. Detta i sin tur gör att våra medborgare kommer att äta lök där vi inte har någon kontroll på hur mycket bekämpningsmedel som används.

För att vi ska behålla vår levande landsbygd måste det finnas goda möjligheter att försörja sig regionalt. Sverige är inte lika tätbefolkat som övriga Europa varför det behövs politiska åtgärder för att hela landet ska kunna leva. Alla varken kan eller vill bo i våra större städer. En småskalig livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling bidrar till att skapa fler arbetstillfällen regionalt och lokalt. Att producera maten nära konsumenterna minskar transporterna och den negativa påverkan på vår miljö. Jordbruksproduktionen bidrar till att hålla våra landskap öppna och öka den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att politiskt ge förutsättningar för en hållbar och uthållig livsmedels- och jordbruksproduktion regionalt och lokalt.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att vår produktion av specialgrödor ska kunna fortsätta.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att en harmonisering sker i EU vad gäller regelverket för vad som ska vara tillåtet?

Vilket stöd avser landsbygdsministern att avsätta för forskning för alternativa bekämpningsmedel?

Är landsbygdsministern beredd att verka för att problemet ses i ett helhetsperspektiv så att Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket arbetar gemensamt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Svar fördröjt anmält: 2010-12-17 Sista svarsdatum: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)