Vargjakt

Interpellation 2010/11:116 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 7 december

Interpellation

2010/11:116 Vargjakt

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

I början av år 2010, det internationella året för biologisk mångfald, inledde den svenska regeringen licensjakt på varg – vargen som varit fridlyst sedan 1966 och fortfarande är i behov av skydd. Detta väckte stor uppmärksamhet i medierna och debatten gick het om huruvida jakten var förenlig med EU:s art- och habitatdirektiv.

Med anledning av detta anmälde flera miljöorganisationer jakten till EU-kommissionen i mars samma år. Kommissionen granskar just nu ärendet och avser att återkomma med besked tidigast i januari 2011.

I kommissionens begäran om uppgifter om licensjakten till den svenska regeringen ifrågasätter man syftet med vargjakten. Man undrar bland annat om Sverige anser att bevarandestatusen för den svenska vargpopulationen var gynnsam innan licensjakten i början av 2010. Vidare frågar man vilken vetenskaplig bas man har för att sätta gränsen vid 210 individer och vilka konsekvenser jakten fick på vargpopulationen. Även vetenskaplig dokumentation som kan försäkra en lyckad förflyttning av varg efterfrågas. Frågorna är många och det är mycket tydligt att kommissionen anser att syftet med jakten är oklar. Genomgående efterfrågas vetenskaplig dokumentation. Man skriver även följande: ”Det förefaller därför som om licensjakten och den nya vargpolitiken har gjort bevarandestatusen för vargen mindre gynnsam.” Slutligen frågar man om Sverige planerar att ha licensjakt även vintern 2010/11.

I Sveriges svar till kommissionen gavs inga tydliga svar angående vargens bevarandestatus. Inte heller är man konkret vad gäller begränsningen till 210 individer eller hur licensjakten påverkat vargpopulationen. Vad gäller licensjakt vintern 2010/11 svarar man inte heller på kommissionens fråga. Däremot hänvisar man till en utvärdering om vargens bevarandestatus som kommer att presenteras i mars 2011. När det gäller frågan om rovdjursacceptans och samexistens hänvisar regeringen till en rapport från centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs universitet (Cefos 2010:2) som har visat att ”jakten innebar en delaktighet i förvaltningen för lokalbefolkningen och skapade därför en högre acceptans för regeringens rovdjurspolitik” (Regeringskansliet M2010/3062/R). I en artikel i DN (den 28 augusti 2010) rapporteras däremot att antalet fall av illegal jakt på varg och andra stora rovdjur har ökat under 2010. Införandet av licensjakt har således inte minskat tjuvjakten – tvärtom. Miljöministern medger i samma artikel att regeringen inte trott att införandet av licensjakt skulle minska den illegala jakten automatiskt.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern:

1. Avser miljöministern att avvakta kommissionens svar innan ytterligare beslut om licensjakt på varg tas?

2. Har miljöministern något vetenskapligt underlag om lyckad inplantering av vargar från andra länder samt inplantering av valpar från djurparksvargar?

3. Ser miljöministern några problem med dessa inplanteringsåtgärder, och avser miljöministern att vidta några åtgärder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-07 Anmäld: 2010-12-07 Svar fördröjt anmält: 2010-12-08 Sista svarsdatum: 2010-12-21 Besvarad: 2010-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.