Åtgärder för en väl fungerande arbetskraftsinvandring

Interpellation 2010/11:111 av Österberg, Sven-Erik (S)

av Österberg, Sven-Erik (S)

den 2 december

Interpellation

2010/11:111 Åtgärder för en väl fungerande arbetskraftsinvandring

av Sven-Erik Österberg (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Arbetskraftsinvandring erbjuder många möjligheter. Öppenhet gentemot omvärlden är positivt för svensk arbetsmarknad. Men det vi nu ser är ett system som har krackelerat. Här följer några exempel:

I somras lurades bärplockare till Sverige med falska löften om jobb, för att sedan åka hem panka, skuldsatta och lurade.

Redan året innan såg vi liknande problem. Migrationsverket lovade då att förbättra sina rutiner men inget skedde. Dessutom anställde utländska bemanningsföretag plockare i hemlandet som sedan hyrde ut till svenska företag under oklara förhållanden.

Nyligen avslöjades hur oseriösa arbetsgivare har bedrivit handel med arbetstillstånd och upprättat falska jobberbjudanden. Serösa företag ska inte riskera att bli utkonkurrerade av oseriösa sådana. Ingen ska behöva arbeta i Sverige till orimliga arbetsvillkor. Det är regeringens ansvar att vidta åtgärder för att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.

Jag vill fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de sprickor som finns i det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring?

Är statsrådet beredd att förstärka kontrollen och införa nya regler i syfte att förhindra att seriösa företag slås ut och att människor utnyttjas?

Kommer statsrådet att ta initiativ till att en utvärdering sker av dagens system för arbetskraftsinvandring? Om inte – vad är skälet till detta?

Har statsrådet för avsikt att inbjuda parterna till en ny överläggning om reglerna kring arbetskraftsinvandring och när kommer det att ske i tid?

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att skapa ordning och reda på svensk arbetsmarknad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-02 Anmäld: 2010-12-03 Besvarad: 2010-12-10 Sista svarsdatum: 2010-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)