Tonnageskatt

Skriftlig fråga 2010/11:70 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 15 november

Fråga

2010/11:70 Tonnageskatt

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I betänkandet Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar (SOU 2010:73) tar utredaren upp tonnageskattefrågan. Han skriver: ”För ett införande talar att kommissionens riktlinjer tillåter det, flertalet övriga sjöfartsnationer i Europa har ett sådant system, ett förslag till utformning finns framme samt att statsfinanserna, beroende på hur systemet utformas, inte behöver påverkas.” I det sistnämnda preciserar han detta med att gälla över en konjunkturcykel. Vidare skriver utredaren att den dåliga lönsamheten gör att frågan om de obeskattade reservernas storlek bör vara enklare att hantera vid en övergång till tonnageskattesystem.

Även den borgerliga riksdagsminoriteten frågar vad Finansdepartementet väntar på när utredning på utredning och olika sakkunniga hela tiden menar att det är bara att skriva ihop propositionen. Uppenbarligen måste det i departementet finnas någon dold sakkunskap som gör att tonnageskattefrågan aldrig aktualiseras. Såvida det inte handlar om ren obeslutsamhet.

På vilka ej redovisade fakta, omständigheter och kunskaper om tonnageskatten grundar finansministern ställningstagandet att en proposition inte kan skrivas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-15 Anmäld: 2010-11-16 Besvarad: 2010-11-24 Svar anmält: 2010-11-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-24)