Månadsvisa kontrolluppgifter

Skriftlig fråga 2010/11:675 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 7 september

Fråga

2010/11:675 Månadsvis kontrolluppgifter

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Vid en interpellationsdebatt den 23 mars 2011 uppgav statsrådet att en särskild utredare tillsatts för att utreda frågan om månadsvisa kontrolluppgifter. Denne skulle redovisa sina förslag den 21 april 2011.

I SOU 2011:40 Månadsuppgiftsutredningen föreslås i 24 kap. Författningskommentarer att i den nya skatteförfarandelagens 24 kap. "Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter. När skall kontrolluppgifter lämnas?" 1 § tillförs, enligt utredarens förslag, ett nytt andra stycke innebärande att kontrolluppgift för intäkt ska i inkomstslaget tjänst lämnas för varje kalendermånad senast den 12:e närmast följande månad förutom när det gäller månaderna juli och december då kontrolluppgiften ska lämnas senast den 17:e närmast följande kalendermånad (SOU 2011:40 s. 333).

Detta förslag återfinns ej i lagrådsremissen "Skatteförfarandet". Detta tolkar jag som att statsrådet inte avser att lägga något förslag på månadsvisa kontrolluppgifter, något som inte minst byggbranschen efterfrågat. Jag vill dock ha detta verifierat eller falsifierat av statsrådet självt.

Avser finansministern att ta initiativ till att ett lagförslag läggs fram för riksdagen beträffande månadsvisa kontrolluppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)