Inkassoföretag och överskuldsättning

Skriftlig fråga 2010/11:645 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 8 augusti

Fråga

2010/11:645 Inkassoföretag och överskuldsättning

av Christina Oskarsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Överskuldsatt är den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar. Kronofogdemyndigheten beräknar att vi i dag har ca 400 000 människor som är överskuldsatta. Myndigheten har utformat ett fempunktsprogram för att motverka överskuldsättning. Dagens regler innebär att de betalningar som en överskuldsatt gör i första hand ska räknas av mot räntor och avgifter. Det innebär att skulden minskar mycket lite och i värsta fall inte alls. Detta gynnar varken gäldenär eller borgenär utan bara inkassoföretagen.

Dröjsmålsräntan är oreglerad i Sverige. Finns inget avtal gäller räntelagens regler som innebär att dröjsmålsräntan är referensräntan (fastställs av Riksbanken) plus 8 procentenheter. I Finland däremot har det i lag fastställts en högsta tillåten räntenivå för dröjsmålsräntan i konsumentavtal. Alternativt kan man tänka sig att begränsa eller stoppa räntan under den tid som en fordran är föremål för handläggning vid Kronofogdemyndigheten.

En fordringsägare är inte skyldig att skicka ut en betalningspåminnelse innan ett kravbrev går ut. Den högsta ersättningsgilla kostnaden för kravbrevet är 160 kronor, för påminnelsen är den 50 kronor. Många fordringsägare skickar ett kravbrev direkt. Ersättningen för kravbrevet bör vara ersättningsgillt endast om först en betalningspåminnelse har skickats till den betalningsskyldige. Arvode för ett betalningsföreläggande som avser endast ränta eller kostnader borde inte heller tillåtas, om inte gäldenären dessförinnan har informerats om den förestående ansökan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att främja att gäldenärer betalar sina skulder och inte bara fastnar i räntor och avgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-08 Besvarad: 2011-08-22 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-22)