Strategi mot överskuldsättning

Skriftlig fråga 2010/11:644 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 8 augusti

Fråga

2010/11:644 Strategi mot överskuldsättning

av Christina Oskarsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

En enhällig riksdag ställde sig den 6 april bakom civilutskottets majoritet i betänkandet 2010/11:CU9 Ändringar i skuldsaneringslagen m.m. Betänkandet ställde krav på att regeringen borde utarbeta en strategi för hur överskuldsättning ska kunna undvikas. Riksdagen menade att enskilda hushåll måste ges bättre förutsättningar att klara sin ekonomi. Informationsinsatser från Konsumentverket samt en aktiv och utåtriktad konsument- och budgetrådgivning i kommunerna är av största vikt. Därutöver ansåg riksdagen att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till konkreta åtgärder som minskar antalet överskuldsatta och skapar rimliga förutsättningar för dem att ta sig ur sin situation. Inom ramen för det redovisade arbetet ansåg riksdagen att regeringen bör ta initiativ som syftar till att öka kunskaperna om barns och ungdomars situation i överskuldsatta familjer.

När och genom vilka initiativ avser statsrådet att verkställa riksdagens beslut om en strategi mot överskuldsättning med mera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-08 Besvarad: 2011-08-22 Anmäld: 2011-08-25 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-22)