Försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika

Skriftlig fråga 2010/11:274 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 2 februari

Fråga

2010/11:274 Försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Enligt det sista steget i EU:s kosmetikatestförbud (2003) ska ett totalförbud mot försäljning av djurtestade produkter, inklusive tester av råvaror, införas i medlemsländernas lagstiftning från och med den 1 januari 2013. Däremot finns en risk att försäljningsförbudet skjuts upp om kommissionen rapporterar att det inte kommer att finnas tillräckliga alternativ till 2013. I kommissionens preliminära rapport anges att det kommer att ta ytterligare fem till tio år innan djurförsöksfria testmetoder är validerade. Förbudet riskerar således att skjutas upp. Förbud mot djurtester av kosmetika har skjutits upp gång på gång sedan 1990-talet med hänvisning till att alternativ inte finns att tillgå. Detta har lett till att industrin inte gjort de satsningar på alternativ som krävs. Ytterligare ett uppskjutande av förbudet ger alltså helt fel signaler till industrin, vilket kan leda till betydande ambitionsnivåförsämringar vad gäller att hitta nya alternativ. Ett införande av förbudet skulle i stället påskynda utvecklingen av etiskt och vetenskapligt bättre testmetoder. Sveriges riksdag har vid flera tillfällen slagit fast att kosmetikatester på djur bör förbjudas av etiska skäl och att Sverige bör vara pådrivande för att ett sådant EU-förbud införs. I miljö- och jordbruksutskottets betänkande (1997/98:JoU12) anges följande: ”På förslag av utskottet har riksdagen tidigare, som sin principiella uppfattning, uttalat att djurförsök inte bör få förekomma vid framställning och testning av kosmetika … utskottet vidhåller sin inställning när det gäller test av kosmetika på djur och förutsätter att regeringen aktivt verkar för att EU:s förbud ska genomföras år 2000”. Utöver den etiska aspekten finns det redan i dag så många preparat som behövs, samt alternativa testmetoder, för att garantera säkerheten. Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Avser miljöministern att verka för att beslutet om ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika inte återigen skjuts upp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-02 Anmäld: 2011-02-02 Besvarad: 2011-02-09 Svar anmält: 2011-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-09)