Finanskommission

Skriftlig fråga 2010/11:250 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 25 januari

Fråga

2010/11:250 Finanskommission

av Jacob Johnson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vänsterpartiet föreslog efter finanskrisen hösten 2008 att en finanskommission borde tillsättas. Det som då hände i världsekonomin påverkade allvarligt det svenska finansiella systemet och den så kallade reala ekonomin med företagsnedläggningar och hög arbetslöshet. Vi såg det som självklart att det krävdes en djupgående analys av det inträffade, och strukturella reformer av de finansiella systemen.

Våren 2010 uttalade regeringen självt att den avsåg att tillsätta en finanskriskommission. Kommissionen förväntades tillsättas före sommaren 2010. Riksbanken har i en skrivelse våren 2010 föreslagit att en eller flera utredningar ska tillsättas för att se över det svenska finansiella regelverket. Finansutskottet har välkomnat regeringens och Riksbankens initiativ på området, och ansåg att det var viktigt att snabbt komma i gång med utredningsarbetet.

Men ingenting händer från regeringens sida. ”Före sommaren” har blivit vinter och ingen kommission är tillsatt. Vid en interpellationsdebatt i december 2010 framförde finansmarknadsministern att frågan krävde noggranna överväganden men att kommissionen ”mycket snart” skulle tillsättas.

Mot bakgrund av frågans vikt och att sex veckor gått sedan statsrådet aviserade att kommissionen mycket snart skulle tillsättas, vill jag fråga finansmarknadsminister Peter Norman:

Avser statsrådet att tillsätta den finanskriskommission som regeringen aviserat vid ett flertal tillfällen, och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-25 Anmäld: 2011-01-25 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)