Arica

Skriftlig fråga 2010/11:238 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 20 januari

Fråga

2010/11:238 Arica

av Jonas Sjöstedt (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

I mitten av 1980-talet exporterade det svenska gruvföretaget Boliden stora mängder giftigt avfall till Arica i norra Chile. Avfallet hade höga halter av gifter som bly, kvicksilver och arsenik. På plats i Arica deponerades avfallet på ett mycket bristfälligt sätt, vilket har orsakat omfattande skador hos lokalbefolkningen liksom på den lokala miljön. Bland dem som har skadats för livet finns många barn. Många invånare har fått evakueras från området och problemen kvarstår fortfarande.

Boliden tar i dag inget ansvar för de skador och det lidande som företagets export har orsakat. I strikt juridisk mening är företaget heller inte ansvarigt eftersom avfallet såldes till ett chilenskt bolag. Men det moraliska ansvaret kan företaget inte frånsäga sig. För Sverige som nation är Bolidens dumpning av det giftiga avfallet något som skadar såväl vårt anseende som nation som vårt goda förhållande till Chile. Den svenska staten har inte heller något formellt juridiskt ansvar, men genom att svenska myndigheter gett sitt uttalade stöd till exporten så har staten också ett moraliskt ansvar.

Det är rimligt att den svenska staten och företaget Boliden gemensamt ska ta det ekonomiska ansvaret för denna oacceptabla dumpning av giftigt avfall. Detta ansvar bör omfatta såväl en sanering av nedsmutsade områden som ansvaret för att avfallet deponeras på ett säkert vis. Även kostnader för sjukvård, rehabilitering och ersättning för lidande bör utbetalas till de direkt drabbade.

Jag vill fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Avser miljöministern att ta några initiativ för att finna en lösning på denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-20 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-26 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)