Småviltsjakt på renbetesfjäll

Skriftlig fråga 2010/11:223 av Åsling, Per (C)

Åsling, Per (C)

den 14 januari

Fråga

2010/11:223 Småviltsjakt på renbetesfjäll

av Per Åsling (C)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Efter en analys av såväl Kommerskollegium som Regeringskansliet ändrade regeringen 2007 rennäringsförordningen, så att det inte längre är möjligt att utestänga jägare som inte är fast bosatta i Sverige från småviltsjakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Enligt regeringens samlade bedömning utgjorde kravet i rennäringsförordningen på fast bosättning i Sverige ett indirekt diskriminerande hinder för rörelsen för tjänster, vilket strider mot EG-fördraget.

Förändringen anses ha bidragit till att det på senare år skett en ökning av antalet jägare från andra länder, främst Norge, i den svenska fjällvärlden. Detta är positivt så till vida att de utländska jaktturisterna skapar förutsättningar för nya jobb inom alltifrån hotell och affärer till turistföretag i några av landets mest glesbefolkade delar.

Baksidan är att det ökade antalet jägare också inneburit ett ökat jakttryck. Detta har bland annat visat sig genom att tillgången på ripa har försämrats på många platser i fjällvärlden. Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömde till exempel 2009 att intresset för jakt i förhållande till möjligheterna att stänga jakten tillräckligt snabbt, omöjliggjorde ripjakt på all statlig mark i Jämtlands län förutom i en sameby.

Med anledning av de konsekvenser förändringen av rennäringsförordningen verkar ha fått för jakttrycket ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta för att säkerställa en gynnsam utveckling för den svenska småviltsjakten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-14 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-19 Svar anmält: 2011-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-19)