Ingenjörsförband i Norrland

Skriftlig fråga 2010/11:22 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 25 oktober

Fråga

2010/11:22 Ingenjörsförband i Norrland

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I propositionen Vårt framtida försvar – försvarspolitikens inriktning 2005–2007 (prop. 2004/05:5) anförde den dåvarande regeringen bland annat följande beträffande lokalisering av ingenjörsförband: ”För att säkerställa kompetens för att kunna uppträda i subarktisk miljö behövs utbildningskapacitet i norra Sverige för utbildning av ingenjörförband.”

Försvarsutskottet anförde i sitt betänkande följande i fråga om förslaget till ny grundorganisation för Försvarsmakten: ”Inom ramen för den övergripande dimensioneringen av grundorganisationen som utskottet ställt sig bakom godtar utskottet också vad regeringen anför om vilka förband som skall finnas kvar, läggas ned, omlokaliseras och nyinrättas.”

Enligt uppgift avser Försvarsmakten på egen hand nu fatta beslut om att flytta den enda utbildning av ingenjörsförband som bedrivs i Norrland.

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta så att regeringens och riksdagens ställningstaganden inte överprövas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-25 Anmäld: 2010-10-26 Svar anmält: 2010-11-11 Besvarad: 2010-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-11)