Excellensprogrammets konsekvenser för kvinnor som forskar

Skriftlig fråga 2010/11:200 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 21 december

Fråga

2010/11:200 Excellensprogrammets konsekvenser för kvinnor som forskar

av Amineh Kakabaveh (V)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Delegationen för jämställdhet i högskolan visar i en rapport hur kvinnor systematiskt har missgynnats av de så kallade excellenssatsningarna inom forskningen. Kvinnor har i flera fall sållats bort under ansökningsförfaranden avseende forskningsmedel, trots att de varit toppkvalificerade. De forskare som genomfört studien skriver i en artikel på DN debatt att de senaste 10 årens forskningspolitik har omintetgjort de framgångar för jämställdheten som uppnåtts de senaste 20 åren. Sammantaget har det senaste decenniets forskningspolitik haft mycket negativa effekter på jämställdheten. Räknat i kronor har ca 1 miljard omfördelats från kvinnor till män.

Ett av problemen verkar vara att det är 91 procent män med en medelålder på 75 år som har bedömt ansökningarna och att de har rankat forskare som är män högre trots att det har funnits kvinnor som har bättre meriter och även yngre forskare som förmodligen har intressantare frågeställningar. Vidare verkar systemet med kollegial granskning premiera redan etablerade forskare och forskningstraditioner. Detta missgynnar i sig kvinnor, yngre forskare och andra som avviker från huvudfåran inom respektive forskningsdisciplin.

Bedömargrupperna ska självklart spegla verkligheten vid högskolorna och måste därför innehålla fler kvinnor och yngre personer för att kunna göra en så heltäckande bedömning som möjligt – och på så sätt fånga in den bästa och mest intressanta forskningen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att komma till rätta med de brister som rapporten från Delegationen för jämställdhet i högskolan påvisar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-12 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-12)