Korrekt implementering av EU:s kemikalieförordning Reach

Skriftlig fråga 2010/11:145 av Romson, Åsa (MP)

Romson, Åsa (MP)

den 3 december

Fråga

2010/11:145 Korrekt implementering av EU:s kemikalieförordning Reach

av Åsa Romson (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Det senaste decenniet har vi fått alltmer kunskap om samband mellan kemikalieanvändning och negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Vi behöver en kraftfull kemikaliepolitik. Stora förhoppningar har knutits till EU:s kemikalieförordning Reach. För att Reach ska kunna få genomslag krävs en aktiv uppföljning i medlemsstater och näringsliv. Det behövs tydliga regler och en effektiv tillsyn.

Det har nu konstaterats att Sverige har införlivat ett av Reachs centrala krav på ett felaktigt sätt. Enligt artikel 33 i Reach gäller följande: Om en vara innehåller mer än 0,1 procent mätt i vikt av ett ämne som finns på den så kallade kandidatlistan är en leverantör skyldig att vidarebefordra information om detta. Men enligt proposition 2007/08:80 inträffar detta informationskrav när ämnet har upptagits i Reach-förordningens bilaga XIV (s. 107), vilket är ett senare skede i regleringsprocessen.

En kammaråklagare har nu bedömt att det inte går att i svensk domstol driva informationskravet. Detta skulle nämligen strida mot straffrättsliga principer om att en straffbestämmelse ska vara tydlig och klar, och i händelse av oklarhet tolkas till förmån för den misstänkte. Resultatet är att tvingande krav som gäller enligt EU-rätt inte kommer att ställas av svenska domstolar.

Mot denna bakgrund vill jag fråga miljöministern om han avser att ta något initiativ i frågan för att förvissa sig om att det i svensk domstol går att driva informationskravet om farliga kemikalier i enlighet med tvingande EU-rätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-03 Anmäld: 2010-12-03 Svar anmält: 2010-12-14 Besvarad: 2010-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-14)